Запобігання проявам корупції

Версія для друкуВерсія для друку

Декларація про доходи за 2016 рік заступника голови райдержадміністрації

Декларація про доходи за 2016 рік першого заступника голови райдержадміністрації

Декларація про доходи за 2016 рік голови райдержадміністрації

Декларація про доходи за 2015 рік заступника голови райдержадміністрації

Декларація про доходи за 2015 рік першого заступника голови райдержадміністрації

Декларація про доходи за 2015 рік голови райдержадміністрації 

План заходів щодо запобігання корупції на 2015 рік

Закон України "Про засади запобігання і протидії корупціїi"

Протидія корупціїi

ПОСТАНОВА КМУ "Питання запобігання та виявлення корупції"

Закон України "Про державну службу"

                                                         

 

                                       

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ. Одним із важливих аспектів сучасної державної правової політики в Україні є реформування системи запобігання і протидії корупції. Досягнення успіху у цьому процесі є передумовою для формування у суспільства довіри до влади, зростання економічного потенціалу держави, покращення добробуту громадян України.

          Реформа антикорупційної системи в Україні розпочалася із створенням Національного антикорупційного комітету та подальшого прийняття низки законодавчих актів, серед яких ключовим є Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» Закон України „Про запобігання корупції».

          Запорукою успішного виконання завдання із мінімізації проявів корупції є забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства як представниками державних органів та органів місцевого самоврядування, так і суспільством в цілому. З одного боку, це сприяє ефективній дії встановлених законодавством превентивних антикорупційних механізмів, а з іншого - підвищує рівень правової обізнаності громадян, що зменшує ризик порушення їхніх основних прав і свобод у повсякденному житті, а також сприяє формуванню у населення нетерпимого ставлення до проявів корупції.

         За 2016 рік районною державною адміністрацією здійснено комплекс організаційно-профілактичних заходів серед державних службовців органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування. Як результат проведеної роботи звернень підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян щодо фактів корупції серед державних службовців не надходило.

 

 

КОБЕЛЯЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

                                                                              

Про  стан  виконання  районного

Плану заходів щодо запобігання

корупції  за 2016 рік та завдання

на 2017 рік

 

         Райдержадміністрацією у взаємодії з органами місцевого самоврядування, правоохоронними та контролюючими органами району у 2016 році проводилася робота, спрямована на виконання Законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу».

          Управління, відділи, інші структурні підрозділи райдержадміністрації у своїй антикорупційній роботі керуються  законами України  «Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», іншими нормативно-правовими актами антикорупційного характеру.

За  2016 рік питання стану роботи щодо попередження та профілактики проявам корупції серед державних службовців органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування району  розглядалися  на 3 засіданнях колегії райдержадміністрації (2015-3), на 11 оперативно-розпорядчих нарадах у заступника голови райдержадміністрації (2015-10), на 49 нарадах в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах     райдержадміністрації (2015 – 50), на  58 сесіях, нарадах місцевих рад (2015 – 49).

          Здійснено перевірки з питань профілактики корупції в  12  структурних підрозділах райдержадміністрації, Сухинівській та Кунівській сільських радах, за результатами надано  методичну  та консультативну допомогу. За підсумками перевірки  складено  довідки, вказано недоліки та  шляхи їх вирішення.

 За 2016 рік до адміністративної відповідальності  за порушення антикорупційного законодавства державні службовці райдержадміністрації не притягувалися (2015 - 0).

 Зважаючи на вищевикладене, відповідно до  статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», законів України «Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», на виконання рекомендацій розширеного засідання колегії райдержадміністрації від 30.01.2017 року та з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання і протидії проявам корупції:

1. Затвердити районний план заходів щодо запобігання корупції на 2017 рік, що додається.

2. Управлінням, відділам  та іншим структурним підрозділам райдерж-адміністрації, рекомендувати виконкомам  місцевих рад та Кобеляцькому відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області (Нежеренко О.Г.):

          спрямувати свої зусилля на усунення недоліків та вжити заходів, які сприятимуть практичному виконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

          зосередити увагу на чіткому дотриманні і безумовному виконанні планів антикорупційних навчань та підвищенні їхньої якості і дієвості, пошуку нових шляхів співпраці та координації спільних дій в організації і веденні антикорупційної роботи.

3. Сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації  (Сєргєєв В.В.), відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації (Шипко О.Ю.)  забезпечити проведення навчань, семінарів з питань антикорупційного законодавства, надання відповідних методичних рекомендацій  усім категоріям державних службовців апарату та структурних підрозділів  райдержадміністрації.

4. Сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації  (Сєргєєв В.В.)  активізувати співпрацю із засобами масової інформації у висвітленні питань антикорупційної діяльності та профілактики корупції.

5. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 04.08.2016 № 225 «Про виконання районною державною адміністрацією комплексу антикорупційних заходів у першому півріччі 2016 року».

6. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Катишкова В.М.

 

 

 

Голова

районної державної

адміністрації                                                                                                                                                                    Т.ШЕВЧЕНКО

 

 

Районний  план

заходів щодо запобігання корупції на 2017 рік

 

п/п

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1

2

3

4

5

І.Організаційні заходи

1.1

Забезпечити реалізацію (у межах повноважень) Закону України «Про засади  державної анти-корупційної політики в Україні (Антикорупцій-ної політики) на  2014-2017 роки»

Закон України „Про засади  державної анти-корупційної полі-тики в Україні (Антикорупційної політики) на  2014-2017 роки» (Далі –антикорупційній-на стратегія на 2014-2017 роки)

 

 

 

до 05 липня 2017 року,

до 05 січня

2018 року

Управління,  відділи, інші структурні підрозділи      райдержадмі-ністрації, виконкоми місцевих рад

до 15 липня 2017 року,

до 15 січня

2018 року

сектор взає-модії з право-охоронними органами, обо-ронної та мобі-лізаційної ро-боти апарату райдержадмі-ністрації

1.2

Розробити та затвердити внутрішні плани заходів щодо попередження ко-рупції на 2017 рік з ура-хуванням змін в антико-рупційному законо-давстві та місцевих умов і особливостей

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки)

 

До 10 лютого 2017 року

Управління,  відділи, інші структурні підрозділи      райдержадмі-ністрації, виконкоми місцевих рад

1.3

Систематично заслухо-вувати керівників струк-турних підрозділів на засіданнях колегій, ви-робничих нарадах щодо комплексного  виконан-ня антикорупційного законодавства, визначати відповідальним за веден-ня цієї роботи конкретні завдання і строки усу-нення недоліків

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки)

Про-тягом

року

Управління,  відділи, інші структурні підрозділи      райдержадмі-ністрації

1.4

Провести нараду у  зас-тупника голови райдерж-адміністрації з розглядом питання: „Про запобіган-ня проявам корупції

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки)

Січень-лютий

2017 року

Сектор взає-модії з право-охоронними органами, обо-ронної та мобі-

               

 

серед державних служ-бовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації  у 2016 році»

 

 

лізаційної робо-ти апарату рай-держадміністрації 

1.5

Провести підсумкову  антикорупційну нараду з держслужбовцями, від-повідальними за орга-нізацію та ведення  про-філактичної роботи в  структурних підрозділах  райдержадміністрації

 

Закон України „Про запобігання корупції”

Січень 2017 року

Сектор взає-модії з право-охоронними органами, обо-ронної та мобі-лізаційної ро-боти апарату райдержадмі-ністрації

1.6

Організовувати спільну  антикорупційну роботу з органами місцевого самоврядування з питань попередження корупції, надавати методичну допомогу та аналізувати процес усунення виявлених недоліків

Антикорупційна  стратегія  на 2014-2017 роки”

Про-тягом

року

Заступник голо-ви райдерж-адміністрвації, сектор взає-модії з право-охоронними органами, обо-ронної та мобі-лізаційної ро-боти апарату райдержадмі-ністрації

1.7

Проводити цільові пере-вірки структурних під-розділів щодо виконання ними антикорупційного законодавства. Визнача-

ти конкретні завдання та строки  усунення вияв-лених недоліків  відпові-дальним за ведення анти-корупційної роботи

„Антикорупційна  стратегія на 2014-2017 роки”

Про-тягом року

Сектор взає-модії з право-охоронними органами, обо-ронної та мобі-лізаційної ро-боти апарату райдержадмі-ністрації

1.8

У разі зміни в  райдерж-адміністрації держ-службовця відповідаль-ного за виконання роботи з профілактики корупції, організовувати короткотермінове стажу-вання його в облдерж-адміністрації   

За окремим пла-ном

Про-тягом

року

Відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації

1.9

Надавати районній дер-жавній адміністрації ін- формацію про увесь ком-плекс проведеної антико-рупційної роботи у відпо-відності з рекомендаціями міжнародної антикоруп-ційної організації  GRECO

Доручення Кабі-нету Міністрів України від          4 грудня 2007 року  №41915/5/1-07

Щомі-сячно до 05 числа наступ-ного за  звітним місяця

Управління, відділи, інші структурні підрозділи  райдержадмі-ністрації, виконкоми місцевих рад

1.10

Надавати обласній дер-жавній адміністрації ін-формацію про увесь ком-плекс проведеної антико-рупційної роботи у відпо-відності з рекомендаціями міжнародної антикоруп-ційної організації  GRECO

Доручення Кабі-нету Міністрів України від          4 грудня 2007 року  №41915/5/1-07

Щомі-сячно до 10 числа наступ-ного за  звітним місяця

Сектор взає-модії з право-охоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації

                 

1.11

Забезпечити своєчасне надання облдержадмі-ністрації звітів  про декларування доходів державних службовців за 2016  рік

Указ Президента України від 4 лютого 2003 року  №73/2003 „Про заходи щодо посилення контролю за дек-ларуванням до-ходів особами, уповноважними на виконання функцій держави

 

До 25 квітня 2017 року

Відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації

1.12

Висвітлювати факти, з метою прозорості і відкритості у діяльності органів виконавчої влади, корупційних діянь, вчинені держ-службовцями та своє-часно інформувати громадськість щодо застосування до право-порушників відпо-відних  адміністратив-них заходів

Закон України „Про запобігання корупції",  Закон України „Про захист персональних даних”

Про-тягом

року

Сектор взає-модії з право-охоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації

1.13

Поповнювати та систематично оновлю-вати антикорупційні матеріали рубрики „Запобігання проявам корупції” на офіційній веб-сторінці райдерж-адміністрації

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки)

Про-тягом року

Сектор взає-модії з право-охоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації

1.14

Продовжити практику інформаційного зв’язку  з громадянами у питаннях діяльності органів влади  щодо боротьби з корупцією („телефон довіри”, „правова консультація”, „гаряча лінія”, тощо)

Доручення Кабі-нету Міністрів України від 04 грудня 2007 року 

№ 41915/5/1-07

щодо рекомен-дацій  між народ-ної антикоруп-ційної організації GRECO

Про-тягом

року

Відділ доку-ментообігу, контролю та розгляду звер-нень громадян апарату рай- держадміністрації, відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації, юридичний сектор апарату райдержадмі-ністрації

1.15

Запланувати та викону-вати комплекс ідеоло-гічних та масово-полі-тичних заходів, спрямо-ваних на співпрацю з провідними політичними силами району у сфері активізації державної і громадської антикоруп-ційної  діяльності

Постанова Кабі-нету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996 „Про забезпе-чення участі гро-мадськості у фор-муванні та реа-лізації державної політики”

 

До 15 лютого

2017 р

Сектор з пи-тань внутріш-ньої політики та зв»язків з громадськістю апарату рай-держадміністрації

             

1.16

Проводити роботу для забезпечення зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і  представників юридич-них осіб з держслужб-бовцями, зокрема, шля-хом застосування систе-ми документообігу та електронного цифрового підпису

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки

Про-тягом року

Управління, відділи, інші структурні підрозділи  райдержадмі-ністрації, які видають дозвільні доку-менти

1.17

Сприяти престижності статусу державного службовця, приймаючи на службу та просува-ючи по службі  працівників винятково за критеріями професіона-лізму, компетентності, наявності управлінсько-го досвіду, удосконалю-вати механізм  відбору і призначення службовців

Антикорупційна  стратегія  на 2014-2017 роки”

Про-тягом року

Управління, відділи, інші структурні підрозділи  райдержадмі-ністрації

1.18

Постійно підтримувати зв`язки та ефективну співпрацю з громадсь-кістю щодо виявлення та повідомлення про факти корупційних правопо-рушень в районі

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки

Про-тягом року

Сектор з пи-тань внутріш-ньої політики та зв»язків з громадськістю апарату рай-держадміністрації

1.19

Забезпечувати доступ громадськості для оз-найомлення з проектами нормативно-правових актів райдержадміністра-ції, розміщуючи їх на веб-сторінці районної державної адміністрації

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки

Про-тягом року

Юридичний сектор рай-держадміністра-ції

1.20

Надавати районній дер-жавній адміністрації ін-формацію про виконання регіональної програми в частині, що стосується райдержадміністрації

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки

Щоквар-тально до 01 числа наступ-ного за  звітним місяця

Управління, відділи, інші структурні підрозділи  райдержадмі-ністрації

1.21

Надавати обласній дер-жавній адміністрації ін-формацію про виконання регіональної програми в частині, що стосується райдержадміністрації

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки

Щоквар-тально до 05 числа наступ-ного за  звітним місяця

Сектор взає-модії з право-охоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації

ІІ. Превентивні антикорупційні заходи

2.1

Удосконалювати існуючі та працювати над ство-ренням нових додатко-вих внутрішніх механіз-мів контролю, що сприя-

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки

Про-тягом

року

Сектор взаємо-дії з правоохо-ронними орга-нами, оборон-ної та мобіліза-

           

 

тимуть запобіганню та виявленню корупційних правопорушень

 

 

цйної роботи апарату рай-держадміністра-ції, управлінь-ня, відділи, інші підрозділи райдержадмі-ністрації

2.2

Забезпечувати постійний доступ громадськості до наявної в органах вико-навчої влади інформації щодо організації та практичного виконання антикорупційних заходів

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки

Про-тягом

року

Управління, відділи, інші структурні підрозділи  райдержадмі-ністрації

ІІІ. Здійснення контролю за цільовим використанням

бюджетних коштів та державного майна

3.1

Розглядати на колегіях і службових нарадах пи-тання щодо  поперед-ження правопорушень і зловживань у бюджетній сфері. За результатами розгляду визначати  конкретні заходи, які будуть спрямовані на усунення недоліків

Указ Президента України від  25 грудня 2001 року №1251/2001 „Про зміцнення  фінан-сової дисципліни та  запобігання правопорушен-ням у бюджетній сфері”

Про-тягом

року

Управління, відділи, інші структурні підрозділи  райдержадмі-ністрації

3.2

Проводити внутрішній контроль за цільовим використанням бюджет-них коштів, дотриман-ням процедури держав-них закупівель, зако-нодавства з фінансових питань у підвідомчих структурах

Постанова Кабіне-ту Міністрів Укра-їни від 11жовтня 2016 р. № 710 „Про ефективне використання державних коштів»

Про-тягом

року

Управління, відділи, інші структурні підрозділи  райдержадмі-ністрації

ІУ.Підвищення рівня правової освіти з питань попередження

та профілактики корупційних проявів

4.1

Включати до навчальних програм з питань запо-бігання і протидії коруп-ції для державних служ-бовців та посадових осіб органів місцевого само-врядування ґрунтовне вивчення  антикоруп-

ційного законодавства

Розпорядження Кабінету Мініст-рів України від 6 липня 2011 року  № 642-р „Про підвищення квалі-фікації державних службовців та по-

садових осіб місце-вого самоврядуван-ня

Про-тягом року

Відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації

4.2

 Проводити інформацій-но-роз`яснювальну роботу, спрямовану на підвищення рівня знань населення щодо ролі інститутів громадянсь-кого суспільства в  протидії корупції

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки

Про-тягом року

Сектор з питань внутрішньої по-літики та зв»яз-ків з громадсь-кістю апарату райдержадмі-ністрації

4.3

Сприяти громадським організаціям у розробці та реалізації спільних програм у напрямку

Доручення Нацдержслужби України від 16 травня 2008 року           

Про-тягом року

Сектор з питань внутрішньої по-літики та зв»яз-ків з громадсь-кістю апарату

                   

 

«Суспільство проти корупції»

№ 07

 

райдержадмі-ністрації

4.4

Організувати навчання з антикорупційної тема-тики начальників від-ділів  райдержадмі-ністрації, а також керівників і спеціалістів, відповідальних за робо-ту по протидії корупції в усіх структурних підрозділах районної державної адміністрації

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки

Про-тягом року

Сектор взає-модії з право-охоронними органами, обо-ронної та мобі-лізаційної ро-боти апарату райдержадмі-ністрації

4.5

Організувати навчання в структурних підрозділах райдержадміністрації щодо правильності за-повнення держслужбов-цями декларацій

Антикорупційна стратегія на

2014-2017 роки

Лютий-бере-зень

2017 року

Відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадмі-ністрації

4.6

Висвітлювати правові і практичні аспекти най-більш актуальних проб-лем боротьби з коруп-цією у державі та на регіональному рівні, при проведенні єдиних днів інформування населен-ня

Закони України „Про запобігання корупції»

Про-тягом

року

Сектор з питань внутрішньої по-літики та зв»яз-ків з громадсь-кістю апарату райдержадмі-ністрації

4.7

Формувати у державних службовців усвідомлен-ня важливості і  відпо-відальності державної служби, роз`яснювати їм  правову відповідаль-ність за корупційні  пра-

вопорушення,  інфор-мувати про основні  положення українського і міжнародного  законо-давства щодо протидії корупції

Антикорупційна стратегія на

2014-2017 роки

Про-тягом

року

Управління, відділи, інші структурні підрозділи  райдержадмі-ністрації

4.8

Організувати в загально-освітніх, професійно-технічних навчальних закладах району різно-планові заходи  право-виховного характеру з метою негативного ставлення молоді до  корупційних проявів

Антикорупційна стратегія на

2014-2017 роки

Про-тягом

року

Відділ освіти райдержадмі-ністрації спіль-но з Державним професійно-тех-нічним навчаль-ним закладом «Професійний аграрний ліцей» м.Кобеляки

                                                                                       

 

 

Керівник апарату

 

райдержадміністрації                                                                                                                                                      В.Олєйнікова 

 

 

 

Щодо виконання заходів Програми запобігання корупції у Полтавській області на 2015-2016 роки

 

№  зп

Порядкова нумерація розділу, пункту

 

Стисла інформація про виконання

1.

Розділ 1, пункт 1

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 22.01.2016 № 16 затверджено районний план заходів щодо запобігання корупції на 2016  рік.

За 2016 рік в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проведено 49 нарад з антикорупційних питань.

Питання  «Про забезпечення дотримання законодавства про державну службу, запобігання корупції» розглянуте на 3 колегіях райдержадміністрації 29.02.2016 року, 25.04.2016 року та 25.07.2016 року.

Питання профілактики корупційних проявів розглядалося 58 раз на засіданнях виконкомів сільських рад району.

2.

Розділ 1, пункт 2

На веб-сторонці райдержадміністрації оприлюднені матеріали методично-консультаційного змісту, які регламентують поря-док надання адміністративних послуг громадянам структур-ними підрозділами  райдержадміністрації, а також  інформація про  телефони  суб’єктів  надання адміністративних послуг, те-лефон урядової «гарячої лінії». Вказані матеріали на веб-сторінці систематично оновлюються.

3.

Розділ 1, пункт 3

Надання адміністративних послуг в  райдержадміністрації: прийом заяв від фізичних та юридичних осіб щодо адміністративних послуг суб’єктом надання яких є відділ  Держгеокадастру у Кобеляцькому районі, районний сектор УДМС України в Полтавській області, відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури райдержадміністрації та районний сектор УДСНС України в Полтавській області здійснюється відповідно до графіку роботи в порядку черги, без перерви в робочий час. Прийом заяв щодо реєстрації речових прав від фізичних осіб здійснюється в порядку черги, від фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб здійснюється   за попереднім записом  на  прийом  до  адміністратора.  Діяльність  працівників відділу надання адміністративних послуг спрямована на швидке і якісне виконання звернень юридичних та фізичних осіб.

4.

Розділ 1, пункт 4

В райдержадміністрації впроваджена електронна система документообігу та контролю «Орtima». У вказаній програмі здійснюється реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, звернень громадян, розпоряджень та доручень голови райдерж-адміністрації, а також забезпечується контроль як за проход-женням документів, так і за їх виконанням. 

5.

Розділ 1, пункт 5

На виконання Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 3, 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  від  16.10.2014             № 563, розпорядження голови облдержадміністрації від 23.02.2015 № 57 «Про початок проведення в обласній держав-ній адміністрації перевірки передбаченої Законом України «Про очищення влади» було прийняте відповідне розпоряд-ження голови райдержадміністрації від 03.03.2015 № 47, яким встановлено терміни проведення перевірки, передбаченої Законом. Всі працівники райдержадміністрації вчасно подали заяви про проведення перевірки. За 2016 рік усі державні службовці апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації перевірку пройшли.

6.

Розділ 2, пункт 1

В райдержадміністрації впроваджена електронна система документообігу та контролю «Орtima». У вказаній програмі здійснюється реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, звернень громадян, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, а також забезпечується контроль як за проходженням документів, так і за їх виконанням.

7.

Розділ 3, пункт 1

В апараті та окремих структурних підрозділах райдерж-адміністрації у відповідності до вимог  Закону України «Про запобігання корупції» з кожним працівником було проведено роботу щодо ознайомлення з розділом VІ «Правила етичної поведінки».

8.

Розділ 3, пункт 2

З усіма працівниками апарату та самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації, посадовцями місцевого самоврядування проводиться систематична роз’яснювальна робота щодо заборон і  обмежень  встановлених Законом України  «Про  запобігання корупції», важливості запобігання та врегулювання явища конфлікту інтересів у процесі здійснення службових повноважень.

Питання випадків притягнення за корупційні правопорушення посадовців місцевого самоврядування розглядалося на колегіях райдержадміністрації 25.04.2016 року та 25.07.2016 року, а також 03.06.2016 року на засіданні виконавчого комітету Сухинівської сільської ради та 27.10.2016 року на засіданні виконавчого комітету Кунівської сільської ради. 

9.

Розділ 3, пункт 3

Проведено моніторинг декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру державних службовців. Декларації службових осіб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування оприлюднені на веб-сторінці рай-держадміністрації та у встановлений законодавством термін передані для перевірки достовірності даних до фіскальної служби.

10.

Розділ 3, пункт 4

З усіма працівниками апарату та самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації, посадовцями місцевого самоврядування проводиться систематична роз’яснювальна робота щодо заборон і обмежень встановлених Законом України  «Про  запобігання корупції», важливості запобігання та врегулювання явища конфлікту інтересів у процесі здій-нення службових повноважень. У відповідності до доручен-ня голови райдержадміністрації даного на колегії райдерж-адміністрації 25.04.2016 року, у термін до 01.07.2016 прове-дено детальне вивчення працівниками структурних підроз-ділів райдержадміністрації та органів місцевого самовря-дування ІV розділу «Запобігання корупційним та пов’яза-ним з корупцією правопорушенням» та V розділу  «Запо-бігання та врегулювання конфлікту інтересів» Закону України «Про запобігання корупції».

11.

Розділ 3, пункт 5

Інформування громадськості про факти корупційних правопорушень у разі встановлення випадків  діянь  пов’яза-них з  корупцією  вчиненими  службовими  особами органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, шляхом публікацій про такі факти в районній газеті «Колос» та веб-сторінці райдержадміністрації. Керівництвом райдерж-адміністрації та її структурних підрозділів проводяться   прямі телефонні лінії з громадськістю, інформація про дату та час проведення, яких заздалегідь оприлюднюється в районній газеті.  

12.

Розділ 3, пункт 6

Фактів вчинення корупційних правопорушень за поточний період року державними службовцями апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації не встановлено. Питання притягнення посадовців за корупційні правопорушення розглядалося на колегіях райдержадміністрації 25.04.2016 року та 25.07.2016 року, а також 03.06.2016 року на засіданні виконавчого комітету Сухинівської сільської ради та 27.10.2016 року на засіданні виконавчого комітету Кунівської сільської ради.    

13.

Розділ 3, пункт 7

За поточний період року 18 державних службовців райдержадміністрації пройшли навчання в Полтавському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

14.

Розділ 3, пункт 8

За 2016 рік в апараті та структурних підрозділах райдержадмі-ністрації проведено 5 семінар-навчання (10.03.2016, 20.05.2016, 27.07.2016, 10.10.2016, 20.12.2016)   та 12 навчань з питань запобігання корупції (11.01.2016, 08.02.2016, 04.03.2016, 15.04.2016, 13.05.2016, 17.06.2016, 08.07.2016, 11.08.2016, 09.09.2016, 14.10.206, 10.11.2016, 09.12.2016).

15.

Розділ 4, пункт 1

На веб-сторінці райдержадміністрації опубліковані аналітичну інформацію щодо проведення комплексних заходів протидії корупції в райдержадміністрації та органах місцевого самоврядування за 2015 рік та 2016 рік.

16.

Розділ 4, пункт 2

В райдержадміністрації здійснюється систематичний облік та опрацювання запитів на інформацію, що надходить, за результатами півріччя готуються звіти щодо їх задоволення із класифікацією їх змісту. Вказані звіти опубліковуються на веб-сторінці райдержадміністрації.   

17.

Розділ 4, пункт 3

Інформація про діяльність райдержадміністрації та місцевого самоврядування опубліковується в районній газеті «Колос» та на веб-сторінці райдержадміністрації.

18.

Розділ 4, пункт 4

На веб-сторінці райдержадміністрації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюдню-ються прийняті нормативно-правові акти, проекти розпоряд-жень, що підлягають громадському обговоренню, порядок складання, подання  запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядника інформації та інше. Розміщені загальні правила роботи установи, графіки прийому громадян, інформація, якою володіє райдержадміністрація та інша інформація доступ громадськості до якої не є обмеженим згідно діючого законодавства.

19.

Розділ 5, пункт 1

Проведено моніторинг декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру державних службовців. Декларації службових осіб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування оприлюднені на веб-сторінці райдержадміністрації та у встановлений законодавством термін передані для перевірки достовірності даних до фіскальної служби.

20.

Розділ 5, пункт 5

Контроль за використанням державного майна та бюджетних коштів в райдержадміністрації та її структурних підрозділах здійснюється у відповідності до вимог діючого законодавства.

21.

Розділ 5, пункт 6

Засідання комісії райдержадміністрації з питання підготовки та проведення конкурсів та тендерів щодо закупівлі робіт, товарів чи послуг за кошти державного бюджету проводиться відкрито для громадськості та інших контролюючих державних органів.  

22.

Розділ 6, пункт 1

На веб-сторінці райдержадміністрації відповідно до Закону України  «Про   доступ   до   публічної   інформації»   оприлюд-

нюються прийняті нормативно-правові акти, усі проекти розпоряджень, що підлягають громадському обговоренню, порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядника інформації та інша інформація що стосу-ється діяльності райдержадміністрації.

23.

Розділ 6, пункт 2

Пропозицій та рекомендацій про внесення змін до проектів нормативно-правових актів від громадських організацій та окремих громадян до райдержадміністрації за поточний період року не надходило.

24.

Розділ 6, пункт 3

За 2016 рік 18 державних службовців райдержадміністрації пройшли навчання в Полтавському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

25.

Розділ 6, пункт 4

За 2016 рік райдержадміністрацією нормативно-правові акти, що передбачають надання пільг і переваг окремим суб’єктам господарювання не приймалися, у зв’язку з чим громадські обговорення не проводилися.

26.

Розділ 7, пункт 1

За 2016 рік працівниками фінансового управління райдерж-адміністрації проведено 4 семінари з питань запобігання корупції (29.03.2016, 29.06.2016, 26.09.2016, 28.11.2016).

27.

Розділ 7, пункт 2

На веб-сторінці райдержадміністрації опубліковані: аналітична інформація щодо проведення комплексних заходів протидії корупції в райдержадміністрації та органах місцевого самоврядування за 2015 рік, План заходів запобігання корупції у Кобеляцькому районі на 2016 рік, звіти щодо виконання заходів вказаного Плану у 2015 році та за  2016 рік.

28.

Розділ 7, пункт 3

За звітний період 2016 року райдержадміністрацією з залучен-ням громадськості проведено наступні заходи:

                - протягом січна-квітня 2016 року в районі проводилися громадські обговорення та слухання з приводу виконання законодавства України про проведення декомунізації;

- 16.02.2016 року в райдержадміністрації проведено зустріч керівництва правоохоронних органів району з громадськістю з питання з’ясування актуальних проблем захисту прав громадян та знаходження співпраці у їх вирішенні

          - 24.02.2016 року в райдержадміністрації проведено засідання громадської ради при райдержадміністрації на якій обговорено питання:

      про цінову ситуацію в районі;

      про роботу з сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах;

          - 29.02.2016 року проведено розширену колегію райдержадміністрації з питання «Про підсумки соціально-економічного розвитку району та виконання районного бюджету за 2015 рік»;

- 12.04.2016 року в Управлінні праці та соціального захисту населення проведено зустріч з громадськістю з питань надання пільг населенню;

- 12.05.2016 року в райдержадміністрації проведено круглий стіл на тему «Про волонтерський рух в районі та допомога військовослужбовцям в АТО»; 

- 17.05.2016   в райдержадміністрації проведено нараду з питань надання земельних ділянок для учасників бойових дій (учасників АТО);

- 25.07.2016 в райдержадміністрації проведено розши-рену колегію райдержадміністрації з питань «Про підсумки економічного і соціального розвитку Кобеляцького району та виконання бюджету за І півріччя 2016 року»;

 - 30.09.2016 року на засіданні громадської ради при райдержадміністрації на якій обговорено питання:

    про роботу Кобеляцького територіального центру соціального обслуговування населення щодо надання соціальних послуг різним категоріям населення;

    про програму відшкодування компенсації за перевезення пільгової верстви населення району.

- 05.10.2016 в райдержадміністрації проведено засідання «круглого столу на тему: «Впровадження національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Полтавській області»;

- 25.11.2016 в райдержадміністрації проведено вечір «Скорботи свічки пам’яті святої» та районні заходи по вшануванню пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років;

- 06.12.2016 в райдержадміністрації проведено урочисті заходи з нагоди відзначення Дня Збройних Сил України за участі ветеранів АТО, Кобеляцької районної організації ветеранів, громадськості;

- 14.12.2016 в райдержадміністрації проведено районні заходи по вшануванню учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за участі громадськості, учнів шкіл міста.

29.

Розділ 7, пункт 4

 01.03.2016 року на нараді  при заступнику голови райдержадміністрації за участі представників сільськогоспо-дарських підприємств району, активу району та громадськості розглянуто питання розвитку галузі тваринництва району.           

02.06.2016 року на нараді при голові райдержадміністрації за участі представників сільськогосподарських підприємств району, активу району та громадськості розглянуто Програму розвитку аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року.

20.07.2016 року рішенням 7 сесії районної ради 7 скликання затверджена районна Програма розвитку та підтримки аграрного комплексу Кобеляцького району за пріоритетними напрямками на період до 2020 року.              

Наказом відділу агропромислового розвитку райдержадмі-ністрації від 01.09.2016 року № 13 затверджено склад районної комісії з визначення виконавців заходів Програма розвитку та підтримки аграрного комплексу Кобеляцького району за пріоритетними напрямками на період до 2020 року.    

30.

Розділ 8, пункт 1

За 2016 рік аудиторських перевірок пов’язаних використанням фінансів у бюджетній сфері району не проводилося.

31.

Розділ 8, пункт 2

За 2016 рік в апараті та структурних підрозділах райдержадмі-ністрації проведено 5 семінар-навчання (10.03.2016, 20.05.2016, 27.07.2016, 10.10.2016, 20.12.2016)   та 12 навчань з питань запобігання корупції (11.01.2016, 08.02.2016, 04.03.2016, 15.04.2016, 13.05.2016, 17.06.2016, 08.07.2016, 11.08.2016, 09.09.2016, 14.10.206, 10.11.2016, 09.12.2016).

32.

Розділ 8, пункт 6

12.01.2016 року на 3 сесії районної ради 7 скликання затверджено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 53,1 га.

16.02.2016 року на 4 сесії районної ради 7 скликання затверджено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 14,0 га.

24.05.2016 року на 6 сесії районної ради 7 скликання затверджено Програму розвитку туризму в Кобеляцькому районі на 2016-2018 роки.

20.07.2016 року рішенням 7 сесії районної ради 7 скликання затверджена районна Програма розвитку та підтримки аграрного комплексу Кобеляцького району за пріоритетними напрямками на період до 2020 року, затверджено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 8,5 га., 24,2 га. і 19,0439 га відповідно, обговорено проект створення еколого-натуралістичного парку як експериментально-дослідницького центру з метою розробки інноваційної моделі екологічної освіти та забезпечення умов реалізації екологічного туризму в Кобеляцькому районі.

02.09.2016 року на 8 сесії районної ради 7 скликання затверджено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 22,4 га. та 20.0 га. відповідно.

20.10.2016 року на 10 сесії районної ради 7 скликання затверджено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 46,8899 га.

09.12.2016 року на 11 сесії районної ради 7 скликання затверджено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 24,2002 га., 25,8004 га. та 50.0 га. відповідно.

27.12.2016 року на 12 сесії районної ради 7 скликання затверджено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 10,0 га. та 22.0 га. відповідно.

33.

Розділ 8, пункт 7

Фактів вчинення державними службовцями райдержадмініст-рації корупційних правопорушень за звітний період року не встановлено.

34.

Розділ 9, пункт 1

Питання  «Про забезпечення дотримання законодавства про державну службу, запобігання корупції» розглянуте на колегіях райдержадміністрації 25.04.2016 року та 25.07.2016 року.

35.

Розділ 9, пункт 2

18.03.2016 року та 27.10.2016 року в райдержадміністрації проведено зустріч керівництва правоохоронних органів району з громадськістю з питання з’ясування актуальних проблем захисту прав громадян та знаходження співпраці у їх вирішенні. 

36.

Розділ 9, пункт 3

На веб-сторінці райдержадміністрації опубліковані: аналітична інформація щодо проведення комплексних заходів протидії корупції в райдержадміністрації та органах місцевого самоврядування за 2015 рік, План заходів щодо запобігання корупції у Кобеляцькому районі на 2016 рік, звіти щодо виконання заходів вказаного Плану у 2015 році та за 2016 рік

37.

Розділ 9, пункт 6

З метою формування антикорупційної правосвідомості учнів-ської молоді за поточний період 2016 року в навчальних закладах району проведено наступні заходи: лекції «Знання Законів-обовьязок кожного» (Кобеляцька НВК), «Україна без корупції» (Бутенківська ЗОШ І-ІІ ст.), «Боротьба з корупцією справа кожного» (Кобеляцька ЗОШ І-ІІІ ст.), круглий стіл «Закон і порядок»  (Красненська ЗОШ І-ІІ ст., Озерянська ЗОШ І-ІІІ ст.), зустрічі з представниками правоохоронних органів «Я відповідальний громадянин України», антикорупційний урок-тренінг для учнів 10-11 класів «Боротьба з корупцією – справа кожного» (Кобеляцька ЗОШ І-ІІІ ст., Білицька ЗОШ І-ІІІ ст., Шенгурівська ЗОШ І-ІІІ ст.), тематичне зайняття для старшокласників «Запобігання корупції» (Білицька ЗОШ І-ІІІ ст., Іванівська ЗОШ І-ІІІ ст.), виставка дитячих малюнків «Молодь проти корупції» (Дашківська ЗОШ І-ІІІ ст.). 

38.

Розділ 9, пункт 7

 Головою райдержадміністрації   затверджені графіки роботи «гарячої» телефонної лінії за участю голови, заступників та керівника апарату райдержадміністрації. На кожен місяць головою райдержадміністрації затверджувався графік роботи постійно діючої прямої телефонної лінії за участю заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, начальників управлінь і відділів райдержадміністрації та керівників районних служб. Графіки друкуються в районній газеті «Колос». На інформаційному стенді райдержадміністрації розміщені відомості про номери телефонів, адресу офіційного веб-сайту, а також інформацію про посадових осіб, яких необхідно повідомити щодо вчинення корупційних правопорушень.

«Гарячі» телефонні лінії проведені: 09.02.2016, 11.03.2016, 25.03.2016, 17.04.2016, 19.05.2016, 27.05.2016, 10.06.2016, 23.06.2016, 07.07.2016, 29.07.2016, 12.08.2016, 26.08.2016,  09.09.2016, 23.09.2016,11.10.2016, 20.10.2016, 10.11.2016, 22.11.2016, 08.12.2016, 22.12.2016. 

39.

Розділ 9, пункт 9

За 2016 рік в навчальних закладах району проведено виставки дитячих малюнків «Молодь проти корупції» (Дашківська ЗОШ І-ІІІ ст.) та друкованої продукції на антикорупційну тематику в Кобеляцькій ЗОШ І-ІІ ст., Кобеляцькому НОК, Бутенківській  ЗОШ І-ІІІ ст., Красненській ЗОШ І-ІІІ ст., Озерянській ЗОШ І-ІІІ ст., Шенгурівській ЗОШ І-ІІІ ст., Світлогірській ЗОШ 1-3 ст., білицькій ЗОШ І-ІІ ст.)

40.

Розділ 9, пункт 10

Конкурс на кращий журналістський матеріал антикорупцій-ного спрямовання не проводився.

41.

Розділ 9, пункт 11

В Кобеляцькій центральній районній бібліотеці забезпечено функціонування постійно діючої виставки друкованої продукції антикорупційної спрямованості « STOP корупція», оновлено пункт доступу громадян до публічної інформації: рекомендаційний список джерел «Дерегуляція – дієвий спосіб боротьби з корупцією». В ЦРБ діє виставка матеріалів «Парт-нерство «Відкритий Уряд».

42.

Розділ 10, пункт 1

На щотижневих нарадах у голови райдержадміністрації постійно розглядається питання «Про наявність фактів злочи-нів, правопорушень в районі, вжиті заходи реагування та проведену профілактичну роботу за попередній тиждень», що забезпечує моніторинг визначення стану законності та правопорядку в районі. На засіданні колегії райдержадмініст-рації розглядалися питання: «Про стан та динаміку злочинності та правопорушень на території району» 29.02.2016.

На веб-сторінці райдержадміністрації опубліковані: аналітична інформація щодо проведення комплексних заходів протидії корупції в райдержадміністрації та органах місцевого самовря-дування за 2015 рік, звіт щодо виконання Плану заходів щодо запобігання корупції у Кобеляцькому районі за 2016 рік.

43.

Розділ 10, пункт 2

Рішення 6 сесії 7 скликання районної ради затверджено комплексну Програму профілактики правопорушень у Кобеляцькому районі на 2016-2020 роки. Розділом 3 Програми  «Протидія корупційним діянням та хабарництву» передбачає залучення представників правоохоронних органів до профілак-тичної роботи щодо попередження корупційних проявів та вирішення проблем боротьби зі злочинністю та корупцією. 

44.

Розділ 10, пункт 3

За 2016 рік в апараті та структурних підрозділах райдержадмі-ністрації проведено 5 семінар-навчання (10.03.2016, 20.05.2016, 27.07.2016, 10.10.2016, 20.12.2016)   та 12 навчань з питань запобігання корупції (11.01.2016, 08.02.2016, 04.03.2016, 15.04.2016, 13.05.2016, 17.06.2016, 08.07.2016, 11.08.2016, 09.09.2016, 14.10.206, 10.11.2016, 09.12.2016). Районною державною адміністрацією здійснюється постійна робота щодо забезпечення відкритості та прозорості у  діяльності державних службовців.

45.

Розділ 10, пункт 4

Працівниками Кобеляцького відділу поліції ГУНП України в Полтавській області визначено об’єкти в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування в яких можливі корупційні прояви, розроблені заходи щодо їх викриття.  

46.

Розділ 10, пункт 8

За звітний період року фактів порушення антикорупційного законодавства, що не містять адміністративного чи криміналь-ного правопорушення встановлено не було

47.

Розділ 10, пункт 10

Засідань щодо визначення компетенції у питаннях запобігання корупції, розмежування функцій органів державної влади з надання адміністративних послуг та функцій контрольно-наглядових органів з залученням представників право-охоронних органів, виконавчої влади та місцевого самовряду-вання не проводилися.

 

 

 

Голова

районної державної

адміністрації                                                                                                                                                                       Т.ШЕВЧЕНКО

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання районного Плану заходів щодо запобігання корупції за 2016 рік

          На виконання Закону України „Про запобігання корупції”, Закону України „Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20.08.2015 № 434 «Про Програму запобігання корупції у Полтавській області на 2015-2016 роки» в районі розроблений і затверджений  розпорядженням голови райдержадміністрації від 22.01.2016 № 15  районний План заходів щодо запобігання корупції на 2016 рік.

За 2016 рік стан роботи щодо попередження та профілактиці проявам корупції серед державних службовців органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування району  розглядався:

        на 3 колегіях райдержадміністрації (2015 - 3);

        на 11 оперативно-розпорядчих нарадах у заступника голови райдержадмі-ністрації (2015 – 10);

        на 49 нарадах в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах     райдержадміністрації (2015 – 50);

        на  58 сесіях, нарадах у сільських радах (2015 – 49).

          Були здійснені перевірки з питань профілактики корупції:

в  12  структурних підрозділах райдержадміністрації та двох сільських радах району. Їм надавалася  методична  та консультативна допомога. За підсумками перевірки  складалися  довідки, де були вказані основні недоліки та  шляхи їх вирішення.

Робота районної державної адміністрації щодо протидії та запобігання порушенням фінансової дисципліни у бюджетній сфері  організовувалась і проводилась відповідно до вимог керівних документів.

          За звітний період проведено 10 засідань тендерного комітету відділу освіти райдержадміністрації  щодо цільового використання бюджетних коштів, дотримання процедури державних закупівель (2015-13).

          Протягом 2016 року фінансовим управлінням райдержадміністрації щомісячно здійснюється аналіз виконання кошторисів головними розпорядниками коштів районного бюджету, зокрема відділу освіти райдержадміністрації, сектору культури та туризму райдержадміністрації, районної лікарні, центру первинної медико-санітарної допомоги, районного центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) в частині економного та ефективного використання коштів.

          На постійному контролі перебуває питання забезпечення своєчасних та в повному обсязі розрахунків по оплаті праці працівників бюджетних установ і закладів району та розрахунків за спожиті енергоносії бюджетними установами. Дане питання розглядалося на апаратних нарадах при голові райдержадміністрації 04.01.2016 року, 11.04.2016 року, 04.07.2016 року та 24.10.2016 року. Питання підведення підсумків економічного і соціального розвитку та виконання бюджету Кобеляцького району розглядалось на розширеному засіданні колегії райдержадміністрації 29.02.2016 року, 25.07.2016 року та 28.11.2016 року.

За 2016 рік Кобеляцькою міжрайонною державною фінансовою інспекцією ознак корупційних діянь  у бюджетній сфері  району  не виявлено  (2015-0).   

З метою підвищення рівня знань з питань протидії корупції серед державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в районі  за 2016 рік було проведено 12 навчань, семінарів  з бухгалтерами  та економістами в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах райдержадміністрації щодо проходження державної служби та протидії корупційним проявам (2015 -14).

           Державні службовці апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації прийняли участь у слідуючих семінар-навчаннях: 10.03.2016 року на тему: «Про заповнення декларацій відповідно до чинного законодавства», 20.05.2016 року на тему: «Про ознайомлення з новоприйнятими нормативно-правовими актами, передбаченими Законом України «Про державну службу», 10.10.2016 року на тему: «Про порядок подання Е-декларування за 2015 рік» та 20.12.2016 року на тему: «Про виконання основних положень Закону України «Про державну службу», аналіз та впровадження змін чинного законодавства України».

За 2016 рік  пройшли  підвищення кваліфікації на базі   обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій 18 державних службовців райдержадміністрації      (2015- 21). 

За 2016 рік  до адміністративної відповідальності  за порушення антикорупційного законодавства державні службовці райдержадміністрації не притягувалися (2015 - 0).

          В 2016 році в районі проводилася  робота щодо реалізації принципів прозорості та відкритості діяльності органів виконавчої влади в організації антикорупційної роботи, а саме:

          головою райдержадміністрації   затверджені графіки роботи «гарячої» телефонної лінії за участю голови, заступників та керівника апарату райдержадміністрації. Графіки друкуються в районній газеті «Колос». На інформаційному стенді райдержадміністрації розміщені відомості про номери телефонів, адресу офіційного веб-сайту, а також інформацію про посадових осіб, яких необхідно повідомити щодо вчинення корупційних правопорушень.

          На стенді розміщено оголошення, що з метою попередження корупційних дій державних службовців працює «телефон довіри» та телефон за яким можна отримати безкоштовно юридичну консультацію. 

          В районній газеті «Колос» надруковано 8 статей (2015-7), на сайті райдержадміністрації  розміщено 12 матеріалів щодо попередження проявам корупції (2015-11). 

Антикорупційна робота в райдержадміністрації відповідає вимогам діючого законодавства.

 

 

Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними

органами, оборонної та мобілізаційної роботи

апарату райдержадміністрації                                                                                                                                                 В.Сєргєєв

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова районної державної

адміністрації

                    Т.В.Шевченко

 

ПЛАН

перевірки в 2017 році органів місцевого самоврядування  щодо виконання вимог Законів України «Про запобігання корупції» та «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна)

на 2014-2017 роки»

1.     Визначення відповідального за виконання заходів щодо профілактики корупції.

2.     Подання державними службовцями відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім’ї.

3.     Наявність попереджень державних службовців про спеціальні обмеження встановлені законами України «Про державну службу» та «Про  запобігання корупції» щодо прийняття на державну службу.

4.     Наявність нормативно-правової основи протидії корупції.

5.     Вивчення стану справ з профілактики корупції щодо виконання вимог Законів України «Про запобігання корупції» та «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна) на 2014-2017 роки».

 

 

Заступник голови

районної державної адміністрації                                                                                                                                      В.Катишков

 

 

 

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                     Голова районної

                                                                                     державної адміністрації

                                                                                                       Т.Шевченко

 

                                                              

ПРОЦЕДУРНІ  ЗАХОДИ

щодо  запобігання проявам корупції серед державних службовців, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції

 

п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні

виконавці

1

Детальне опрацювання Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна) на 2014-2017 роки», «Про доступ до публічної інформації», «Про здійснення державних закупівель» та інших законодавчих актів щодо боротьби з корупцією.

Протягом року

БутЯ.В.

Шипко О.Ю.

ПоппТ.А.

Буряк В.П.

ПетренкоЗ.І.

Коваль Н.М.

Чердак Т.А.

Дацко А.І.

Сергєєв В.В.,

виконкоми  місцевих рад (за згодою)

2

Надати державним службовцям, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції, необхідну методичну допомогу з питань організації роботи з профілактики та протидії   корупційним проявам з боку державних службовців.

Протягом І кварталу

Сергєєв В.В.

3

Впровадити систему навчань, як одного із факторів антикорупційних заходів, проводити аналіз стану справ щодо причетності державних службовців до порушень фінансової дисципліни, відпрацювати щоквартальні  аналітичні інформації обласної державної адміністрації  про роботу з профілактики корупції в обласній та районних державних адміністраціях  для керування в роботі та вжиття  заходів щодо усунення відмічених недоліків.

Щокварталь-но

Керівники управлінь, відділів, інших структурних підрозділів  райдержадмі-

ністрації, голови  виконкомів місцевих рад

(за згодою)

4.

Активізувати роботу з посадовими особами органів місцевого самовря-дування щодо роз’яснень положень антикорупційного законодавства та проведення навчання з підвищення професійного рівня.

Протягом року

Шипко О.Ю.

Сергєєв В.В.

5.

Широко залучати засоби масової інформації щодо висвітлення фактів корупції серед державних службовців.

В разі виявлення фактів

Сергєєв В.В.

 

 

 

 

Заступник голови

райдержадміністрації                                                                                                                                           В.Катишков                

 

 

 

                                                                                          

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

 

                                                                                     Голова районної

                                                                                     державної  адміністрації

                                                                                                    Т.В.Шевченко

 

                                                                                            ГРАФІК

перевірок управлінь та відділів райдержадміністрації щодо виконання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» на 2017 рік

п/п

Назва структурного підрозділу

райдержадміністрації

Період проведення перевірки

 

Відповідальні

1.

Аппарат райдержадміністрації

Сектор економічного розвитку та торгівлі  райдержадміністрації

Сектор культури та туризму райдержадміністарції

 

січень

 

лютий

 

березень

Сєргєєв  В.В.

2.

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури райдержадмініст-рації 

       

 

квітень

 

травень

 

 

червень

 

 

Сєргєєв  В.В

3.

Управління праці та соціального захисту населення райдержадмі-ністрації

Відділ освіти райдержадміністра-ції

 

 

липень

 

серпень        

 

Сєргєєв  В.В

4.

Служба у справах дітей райдерж-адміністрації                                              

Фінансове управління райдерж- адміністарції

                                                                            

         

       вересень                                                            

 

жовтень            

Сергєєв В.В

 

 

Заступник голови

райдержадміністрації                                                                                                                                                 В.М.Катишков        

 

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                     Заступник голови

                                                                                     райдержадміністрації

                                                                                                         В.Катишков

 

                                                                                         ПИТАННЯ

цільових  перевірок структурних підрозділів райдержадміністрації  стосовно виконання ними Закону України «Про                                                                  засади  запобігання та протидії корупції»

 

1.     Наявність необхідної законодавчої бази,  необхідної для планування та проведення антикорупційної роботи.

 

2.     Наказ про призначення  відповідального за ведення роботи по профілактиці корупції.

 

3.     Виконання заходів щодо вчасного подання державними службовцями відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру за  2017 рік.

 

4.      Правильність заповнення декларацій.

 

5.     Підписи осіб про дотримання спеціальних обмежень  щодо державних службовців уповноважених на виконання функції держави.

 

6.     Наявність планових та звітних антикорупційних документів у відповідального за виконання організаційно-технічних обов’язків з профілактики корупції.

 

 

 

Завідувач сектору взаємодії з

правоохоронними органами,

оборонної та мобілізаційної

роботи апарату райдержадмі-

нітрації                                                                                                                                                          В.В.Сєргєєв

 

 

                                                                                      СПИСОК

           посадових осіб, на яких покладено обов’язки  з організації роботи щодо запобігання проявам корупції

                                                       у Кобеляцькій районній державній адміністрації

п\п

Назва районної державної адміністрації, адреса

Заступник керівника

(з числа заступників районної державної адміністрації)

Керівник структурного підрозділу

(з числа керівників структурних підрозділів)

Спеціаліст

посада, прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон

Період підвищення кваліфікації з питань запобігання проявам корупції та місце підвищення кваліфікації (назва закладу)

посада, прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон

Період підвищення кваліфікації з питань запобігання проявам корупції та місце підвищення кваліфікації (назва закладу)

посада , прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон

Період підвищення кваліфікації з питань запобігання проявам корупції та місце підвищення кваліфікації

(назва закладу)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Кобеляцька,

м.Кобеляки, вул.Шевченка, 15/27

 Заступник голови райдержадмініст-рації

Катишков Володимир Миколайович,

3-12-93

 

Начальник відділу агропромислового розвитку  рай-

держадміністрації

Чердак Тетяна Андріївна,

3-10-06

 

 

 

 

Начальник фінансового управління райдерж-адміністарції

Дацко Андрій Іванович,

3-11-56

 

Начальник відділу освіти арйдерж-адміністарції

Коваль Наталія Мефодіївна,

3-14-63

 

Начальник управління праці та соціального захисту населення райдерж-

адміністрації

Петренко Зоя Іванівна,

3-10-93

 

Завідувач сектору культури та туризму райдерж-адміністрації Кириченко Марія Олександрівна

3-12-80

-

Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдерж-адміністрації

Сергєєв Валерій Валентинович,

3-11-35      

Головний спеціаліст відділу освіти рай-держадміністрації  Масич Наталія Іванівна  3-14-63

Головний спеціаліст відділу бухгалтер-ського обліку, юри-дичного та кадрового забезпечення управ-ління АПР райдержадміністрації

Письмак Артем Олександрович       

3-10-40

Головний спеціаліст відділу врегулювання соціально-трудових відносин  управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Голубенко Віталій Вікторович

3-10-93

Заступник началь-ника фінансового управління райдерж-адміністрації

Петрушина Олена Іванівна

3-10-68

Головний спеціаліст сектору культури та туризму райдерж-адміністрації Пасько Олександр

3-11-34

22.05. по 25.05.2012

Полтавській обласний центр перепід-готовки та підвищення  кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місцевого са-моврядування, державних підприємств, установ і орга-нізацій

                                                                                                                                                                                                       

Завідувач  сектору взаємодії з правоохоронними

органами, оборонної та мобілізаційної роботи                                                                                                                          

апарату райдержадміністрації                                                                                                                                             В.Сєргєєв                                        

                                                                                                                                                                   

                                                                                         Що таке корупція?

         Корупція є однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності. Це повною мірою стосується й України, для якої корупція стала чинником, що реально загрожує національній безпеці і конституційному ладу держави.

          Корупція – це соціальне явище, оскільки має соціальну обумовленість.

         Соціальна сутність корупції полягає в тому, що вона спотворює суспільні відносини, внаслідок чого настає «порча», «корозія» влади. Це спотворення, порушення суспільних відносин має характер ланцюгової реакції. (наприклад ржа на металі).

          Соціальна сутність корупції може бути визначена через призму соціального призначення державної служби, оскільки саме корупція порушує загальні принципи такої служби,  які визначені відповідним законодавством. Корумпована особа, яка обіймає державну посаду , діє, зловживаючи довірою держави, вона діє незаконно, не доброчесно, несправедливо і упереджено.

         Соціальна сутність корупції проявляється, насамперед, у тому, що вона має історичні витоки і соціальні передумови. Корупція як «порча» механізму управління відома людству з прадавніх часів. У Стародавній Греції це явище проявлялось з ІУ-У ст.. до н. є. (зафіксовано в документах). У Старому Завіті йдеться про те, що Мойсею було дано пораду призначати службовцями та суддями тих, хто ненавидить нечесні прибутки. У Корані існує спеціальна заборона платити хабарі. І сьогодні знаходять своє підтвердження слова Будди: «…Несправедливі чиновники – це злодії, які крадуть щастя народу, …вони обдурюють і правителя, і народ, таким чином стають причиною всіх бід нації». Князя Олександра Меншикова, який був фаворитом російського царя Петра І, а пізніше - під час царювання Катерини І – фактично керував державою, вважають одним із основоположників утвердження корупції на державному рівні. Саме О.Меншиков своєю масштабною діяльністю з вимагання і одержанню хабарів, викрадання казенного майна та через інші зловживання глибоко і міцно вкорінював у російське суспільство свідомість, що політичною владою можна користуватися для власного незаконного збагачення. Послідовники О.Меншикова досить успішно реалізують цю ідею і в наші дні, у тому числі на теренах України.

        Проблеми протидії корупції в Україні за своїм змістом багато в чому збігається з аналогічними проблемами в інших країнах, особливо в країнах, що утворилися на теренах колишнього Радянського Союзу. Цей збіг зумовлюється однаковою соціальною сутністю корупції як корозії влади, яка полягає у зловживанні службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування владою або службовим становищем у корисливих або інших особистих інтересах. Висновок - корупція як явище не може існувати поза межами влади.

        Корупція як соціальне явище пов’язане з іншими негативними, у тому числі криміногенними процесами. Насамперед це стосується зв’язку корупції з організованою злочинністю та тіньовою економікою.

         Відтак, корупція – це складне і багатоаспектне (економічне, політичне, правове, морально-психологічне) соціальне явище.

         Міжнародне співтовариство надає значної уваги питанням попередження корупції, що сьогодні стала світовою проблемою. Лише за останні роки ці питання розглядались на багатьох європейських форумах.                                                                                                                               Прийнято спільний проект Комісії Європейського товариства і Ради Європи «Октопус», Конвенцію про корупцію у контексті цивільного права, та інше.

          У травні 1999 року створено «Групу країн проти корупції» (GRECO), що діє в межах Ради Європи, основною метою якої є оцінка рівня корупції в державі. GRECO – один із найважливіших структурних підрозділів Ради Європи, який розробляє рекомендації зі створення антикорупційного законодавства відповідно до європейських норм. Саме GRECO уповноважений надавати керівництву Євросоюзу висновок про якісь системи боротьби з корупцією у державах, що претендують на європейську інтеграцію.

         Однією з головних складових формування і реалізації ефективної системи боротьби з корупцією є чітка взаємодія держав, у першу чергу їх правоохоронних органів, на регіональному і міжнародному рівнях, участь у заходах боротьби з цим негативним явищем, запроваджених у межах ООН, Радою Європи, Інтерполом, Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та іншими міжнародними інституціями.

          Короткий огляд цих міжнародних актів свідчить про те, що світова співдружність розглядає корупцію на сучасному етапі як одну з найбільших загроз правопорядку, демократії, правам людини, чесності та соціальної справедливості. Загально визначено, що вона заважає економічному розвитку і становить реальну загрозу устоям суспільства. Тому пропонується загальний для всіх країн принцип – це доброчесність державного службовця.

         Ситуація, що складається в останнє десятиліття в Україні, характеризується, зокрема, небувалим поширенням корупційних проявів. Україна сьогодні є державою з надзвичайно високим рівнем корупції, яка становить реальну загрозу її національній безпеці та конституційному ладу. Так, за рейтингом міжнародної антикорупційної неурядової організації «Міжнародна прозорість», у 2010 році Україна за рівнем корупції посіла 134 місце серед 178 країн світу, отримавши 2,4 бали з 10 можливих. Фахівці вважають, що будь-який результат нижчий від 3 балів, є ганьбою для нації, змушеної жити у повністю корумпованій країні. Тому Верховною Радою України від 7 квітня 2011 року №3206-ІУ прийнято  Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції», який набрав чинності з 1 липня 2011 року.        

 

                                                         Досвід Сінгапуру і Грузії в подоланні корупції

         Корупція призводить до системних та глибоких втрат як суспільства, так і для держави. Корупція як непередбачуваний, непрогнозований фактор відохочує ділових людей від інвестицій, породжує надлишкові витрати для бізнесу та гальмує економічні зростання. Вона робить вкрай неефективними функції судів, представницьких та виконавчих органів державної влади і місцевого самоврядування, підриваючи довіру громадян до інститутів публічної влади. Нарешті, саме корупція завдає нищівного удару по іміджу країни.

           Спробуємо проаналізувати логіку підходу до антикорупційної політики двох держав – Сінгапура та Грузії.

         Влада Сінгапура та Грузії втратила будь-який авторитет, і вищі представники влади демонстрували свій добробут, нажитий абсолютно в очевидний для людей спосіб – корупцією. Представники нової влади, як в  Сінгапурі, так і в  Грузії, змушені були шукати шляхи боротьби в першу чергу з корупцією держслужбовців усіх рівнів, яка унеможливлювала здійснення економічних перетворень. Лідери цих країн зрозуміли, що одним з основних завдань є необхідність приватизації підприємств, що знаходяться в державній власності. Держава повинна мати мінімальний вплив на економіку. Рушійною силою в розвитку економічної стабільності може бути тільки приватний сектор.          За приватизацією пішли інвестиції. Наприклад сукупність прямих іноземних інвестицій в економіку Грузії у 2004-2009 роках склали 6,5 млрд. доларів США.

          Родючим грунтом для розвитку корупційного середовища великою мірою є громіздкий і неефективний бюрократичний апарат та відносно низька оплата праці державних службовців. Нова влада Сінгапура та Грузії зі скороченням бюрократичного апарату одночасно значно підвищила заробітні плати держслужбовцям і поліцейським, і поліцейський, і клерк повинні отримувати такий доход, щоб спокуса брати хабарі зникла. Держслужбовцям, що займають відповідальні посади, були підняті зарплати до рівня, характерного для топ-менеджерів приватних корпорацій. Наприклад міністрам та суддям Сінгапуру встановили астрономічну платню – 100 тис. дол.. США на місяць. Проте ніяких пільг, охорони, автомобіля з водієм та службові дачі не надають – тільки за особисті гроші. Але це не означає щорічного автоматичного збільшення платні можновладцям, тому що доходи приватного сектора то підвищуються, то знижуються. То ж зарплатню держслужбовців на всіх рівнях державної ієрархії уряду Сінгапуру прив’язали до рівня зарплати у приватному секторі та в залежності від нього щороку переглядають. І якщо люди в країні починають отримувати менші доходи – відповідно скорочуються заробітні плати й урядовців. У Грузії з 2003 року середня заробітна плата збільшилася у 8 разів. У той же час, зарплата в армії або поліції набагато перевищує цей рівень.

          Але висока зарплата і суспільне становище повинні накладати на держслужбовців і велику відповідальність, насамперед – перед законом. Тому чи не найголовнішим у боротьбі з корупцією є принцип рівності закону, однакового для всіх. Так в Сінгапурі створено бюро, яке очолюється директором, який безпосередньо підпорядкований главі держави. Агентство не залежить від поліції та інших урядових відомств, включаючи держслужбовців у

ранзі міністрів. А тому має право притягати до суду будь якого громадянина, незалежно від його статусу, рангу або віросповідання. Винятків для вищих держслужбовців не робиться. Грузія свого часу також оголосила війну хабарникам у держструктурах, що керували державою. Нова влада не шкодувала нікого, і ранг підозрюваного не був перешкодою. У міжнародному рейтингу простоти і зручності ведення бізнесу, що розроблявся Світовим банком, Грузія піднялася з 150-го місця, яке вона займала у 2004 році на 11-е місце, випередивши такі поважні країни, як Швеція та Фінляндія.

         Отже, чинники успішної протидії корупції вже давно відомі та апробовані міжнародною спільнотою. Це, насамперед, відкритість влади, прозорість та зрозумілість процедур прийняття державних рішень, дієві механізми контролю за діяльністю державних органів з боку громадського суспільства, свобода слова, свобода та незалежність засобів масової інформації.

 

 

 

                                                                                       СПИСОК

осіб відповідальних за ведення профілактики проявам корупції в структурних підрозділах Кобеляцької                                                                                                        райдержадміністрації

 

 

Відділ освіти                                                       Масич Наталья Іванівна,

                                                                            головний спеціаліст, 3-13-63

 

 

Управління праці та соціального                      Голубенко Віталій Вікторович,

захисту населення                                             головний спеціаліст, 3-10-93

 

 

 

Відділ агропромислового                                  Вовченко Надія Миколаївна

розвитку                                                              спеціаліст І категорії, 3-10-46

 

 

 

Фінансове управління                                        Петрушина Олена Іванівна

                                                                            заступник начальника, 3-19-83

 

 

Відділ культури та туризму                                 Пасько Олександр Володимирович

                                                                            головний спеціаліст, 3-12-80

 

 

                                                                              Боротьба з корупцією

         Одним із важливих аспектів сучасної державної правової політики в Україні є реформування системи запобігання і протидії корупції. Досягнення успіху у цьому процесі є передумовою для формування у суспільства довіри до влади, зростання економічного потенціалу держави, покращення добробуту громадян України.

          Реформа антикорупційної системи в Україні тільки розпочалася із створенням Національного антикорупційного комітету та подальшого прийняття низки законодавчих актів, серед яких ключовим є Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» Закон України „Про запобігання корупції».

          Запорукою успішного виконання завдання із мінімізації проявів корупції є забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства як представниками державних органів та органів місцевого самоврядування, так і суспільством в цілому. З одного боку, це сприяє ефективній дії встановлених законодавством превентивних антикорупційних механізмів, а з іншого - підвищує рівень правової обізнаності громадян, що зменшує ризик порушення їхніх основних прав і свобод у повсякденному житті, а також сприяє формуванню у населення нетерпимого ставлення до проявів корупції.

         За 2016 рік районною державною адміністрацією здійснено комплекс організаційно-профілактичних заходів серед державних службовців органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування. Як результат проведеної роботи звернень підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян щодо фактів корупції серед державних службовців не надходило.

 

 

Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними

органами, оборонної та мобілізаційної роботи

апарату райдержадміністрації                                                                                                                                           В.Сєргєєв

                                                                         

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

                   про  осіб, на яких покладені обов'язки по профілактиці корупції в Кобеляцькій райдержадміністрації

п/п

Прізвище, ім.”я,

по батькові

Посада

Робочий, мобільний телефон

Примітка

1

2

3

4

5

1

Катишков Володимир Миколайович 

Заступник голови райдержадміністрації

3-12-93

066

6347399

 

2

Сєргєєв Валерій Валентинович

Завідувач сектору взаємодії з правоохо-ронними органами, оборонної та мобілі-заційної роботи апа-рату райдержадмі-ністрації

3-17-03

066

9032694

 

 

                                                               КОБЕЛЯЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

                                                                                           ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                                                                   ГОЛОВИ РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

22.01.2015                                                                                                                                                                       № 15

 

Про районний план заходів

щодо запобігання корупції

на 2016 рік

 

         Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20.08.2015 № 434 «Про Програму запобігання корупції у Полтавській області на 2015-2016 роки» та з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією:

         1. Затвердити районний план заходів щодо запобігання корупції на 2016 рік  (далі – План заходів), що додається.

         2. Відповідальним виконавцям інформувати райдержадміністрацію у встановлені Планом заходів терміни.

         3. Рекомендувати виконкомам місцевих рад розробити та затвердити відповідні Плани заходів щодо запобігання корупції на 2016 рік та забезпечити їх виконання.

         4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Катишкова В.М.

 

 

Голова

районної державної

адміністрації                                                                                                                                                                 Т.ШЕВЧЕНКО

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                                                                                     Розпорядження голови

                                                                                                                                                                     Кобеляцької районної

                                                                                                                                                                     державної адміністрації

                                                                                                                                                                     22.01.2016              № 15

 

                                                                                     Районний  план

                                                           заходів щодо запобігання корупції на 2016 рік

 

п/п

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1

2

3

4

5

І.Організаційні заходи

1.1

Забезпечити реалізацію (у межах повноважень) Закону України «Про засади  державної анти-корупційної політики в Україні  на  2014-2017 роки»

Програма запобі-гання корупції у Полтавській області на 2015-2016 роки затвер-джена розпоряд-женням голови облдержадмі-ністрації від 20.08.2015 № 434

до 05 липня 2016 року,

до 05 січня

2017 року

Управління,  відділи, інші структурні під-розділи  рай-             держдміістрації, виконкоми місцевих рад

до 15 липня 2016 року,

до 15 січня

2017 року

сектор взає-модії з право-охоронними органами, обо-ронної та мобі-лізаційної ро-боти апарату райдержадмі-ністрації

1.2

Розробити та затвердити внутрішні плани заходів щодо попередження ко-рупції на 2016 рік з ура-хуванням змін в антико-рупційному законо-давстві та місцевих умов і особливостей

Закон України „Про засади  державної анти-корупційної полі-тики в Україні  на  2014-2017 роки» (Далі –антикорупційній-на стратегія на 2014-2017 роки)

 

До 10 лютого 2016 року

Управління,  відділи, інші структурні під-розділи  рай-             держдміістрації, виконкоми місцевих рад

1.3

Систематично заслухо-вувати керівників струк-турних підрозділів на засіданнях колегій, ви-робничих нарадах щодо комплексного  виконан-ня антикорупційного законодавства, визначати відповідальним за веден-ня цієї роботи конкретні завдання і строки усу-нення недоліків

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки)

Про-тягом

року

Управління,  відділи, інші структурні під-розділи  рай-             держдміістрації

1.4

Провести нараду у  зас-тупника голови райдерж-адміністрації з розглядом питання: „Про запобіган-ня проявам корупції серед державних служ-бовців за підсумками 2015 року”

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки)

Лютий-березень

2016 року

Сектор взає-модії з право-охоронними органами, обо-ронної та мобі-лізаційної ро-боти апарату райдержадмі-ністрації

               

1.5

Провести підсумкову  антикорупційну нараду з держслужбовцями, від-повідальними за орга-нізацію та ведення  про-філактичної роботи в  структурних підрозділах  райдержадміністрації

 

Закон України „Про запобігання корупції”

Січень 2016 року

Сектор взає-модії з право-охоронними органами, обо-ронної та мобі-лізаційної ро-боти апарату райдержадмі-ністрації

1.6

Організовувати спільну  антикорупційну роботу з органами місцевого самоврядування з питань попередження корупції, надавати методичну допомогу та аналізувати процес усунення виявлених недоліків

Антикорупційна  стратегія  на 2014-2017 роки”

Про-тягом

року

Заступник голо-ви райдерж-адміністрвації, сектор взає-модії з право-охоронними органами, обо-ронної та мобі-лізаційної ро-боти апарату райдержадмі-ністрації

1.7

Проводити цільові пере-вірки структурних під-розділів щодо виконання ними антикорупційного законодавства. Визнача-

ти конкретні завдання та строки  усунення вияв-лених недоліків  відпові-дальним за ведення анти-корупційної роботи

„Антикорупційна  стратегія на 2014-2017 роки”

Про-тягом року

Сектор взає-модії з право-охоронними органами, обо-ронної та мобі-лізаційної ро-боти апарату райдержадмі-ністрації

1.8

У разі зміни в  райдерж-адміністрації держ-службовця відповідаль-ного за виконання роботи з профілактики корупції, організовувати короткотермінове стажу-вання його в облдерж-адміністрації  

За окремим пла-ном

Про-тягом

року

Відділ організа-ційно-кадрової роботи апарату райдержадмі-ністрації

1.9

Надавати районній державній адміністрації:

    аналітичну інформа-цію щодо виконання Закону України «Про запобігання  корупції» за перше півріччя 2016 року

Антикорупційна  стратегія  на 2014-2017 роки”

 

До 05 липня 2016 року

Управління,  відділи, інші структурні під-розділи  рай- держадміністрації, виконкоми місцевих рад.

 

     аналітичну інформа-цію щодо виконання Закону України „Про запобігання  корупції” за друге півріччя 2016 року

Антикорупційна  стратегія  на 2014-2017 роки”

 

До 05 січня 2017 року

Управління, відділи, інші структурні під-розділи  рай-держадміністрації, виконкоми місцевих рад.

1.10

Надавати обласній державній адміністрації:

    аналітичну інформа-цію щодо виконання Закону України „Про  запобігання корупції” за перше півріччя 2016 року”

Антикорупційна  стратегія  на 2014-2017 роки”

 

До 15 липня 2016 року

Сектор взає-модії з право-охоронними органами, обо-ронної та мобі-лізаційної ро-боти апарату райдержадмі-ністрації

               

 

     аналітичну інформацію щодо виконання Закону України „Про запобігання корупції” за друге півріччя 2016 року

Антикорупційна  стратегія  на 2014-2017 роки”

 

До 15 січня 2017

 року

Сектор взає-модії з право-охоронними органами, обо-ронної та мобі-лізаційної ро-боти апарату райдержадмі-ністрації

1.11

Надавати районній дер-жавній адміністрації ін- формацію про увесь ком-плекс проведеної антико-рупційної роботи у відпо-відності з рекомендаціями міжнародної антикоруп-ційної організації  GRECO

Доручення Кабі-нету Міністрів України від          4 грудня 2007 року  №41915/5/1-07

Щомі-сячно до 05 числа наступ-ного за  звітним місяця

Управління, відділи, інші структурні підрозділи  райдержадмі-ністрації, виконкоми місцевих рад

1.12

Надавати обласній дер-жавній адміністрації ін-формацію про увесь ком-плекс проведеної антико-рупційної роботи у відпо-відності з рекомендаціями міжнародної антикоруп-ційної організації  GRECO

Доручення Кабі-нету Міністрів України від          4 грудня 2007 року  №41915/5/1-07

Щомі-сячно до 10 числа наступ-ного за  звітним місяця

Сектор взає-модії з право-охоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдерж-адміністрації

1.13

Забезпечити своєчасне надання облдержадмі-ністрації звітів  про декларування доходів державних службовців за 2015  рік

Указ Президента України від 4 лютого 2003 року  №73/2003 „Про заходи щодо посилення контролю за дек-ларуванням до-ходів особами, уповноважними на виконання функцій держави

 

До 25 квітня 2016 року

Відділ органі-заційно-кад-рової роботи апарату рай-держадмініст-рації

1.14

Висвітлювати факти, з ме-тою прозорості і відкри-тості у діяльності органів виконавчої влади, коруп-ційних діянь, вчинені держслужбовцями та своє-часно інформувати гро-мадськість щодо застосу-вання до правопорушників відповідних  адміністра-тивних заходів

Закон України „Про запобіган-ня корупції",  Закон України „Про захист персональних даних”

Про-тягом

року

Сектор взає-модії з право-охоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдерж-адміністрації

1.15

Поповнювати та система-тично оновлювати анти-корупційні матеріали рубрики „Запобігання проявам корупції” на офіційній веб-сторінці райдержадміністрації

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки)

Про-тягом року

Сектор взає-модії з право-охоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апара-ту райдерж-адміністрації

             

1.16

Продовжити практику інформаційного зв’язку  з громадянами у питаннях діяльності органів влади  щодо боротьби з корупцією („телефон довіри”, „правова консультація”, „гаряча лінія”, тощо)

Доручення Кабі-нету Міністрів України від 04 грудня 2007 року 

№ 41915/5/1-07

щодо рекомен-дацій  між народ-ної антикоруп-ційної організації GRECO

Про-тягом

року

Відділ доку-ментообігу, контролю та розгляду звер-нень громадян апарату рай- держадміністрації, відділ орга-нізаційно-кад-рової роботи апарату рай-держадмініст-рації, юридич-ний сектор апа-рату райдерж-адміністрації

1.17

Запланувати та викону-вати комплекс ідеоло-гічних та масово-полі-тичних заходів, спрямо-ваних на співпрацю з провідними політичними силами району у сфері активізації державної і громадської антикоруп-ційної  діяльності

Постанова Кабі-нету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996 „Про забезпе-чення участі гро-мадськості у фор-муванні та реа-лізації державної політики”

 

До 15 лютого

2016 р

Сектор з пи-тань внутріш-ньої політики та зв»язків з громадськістю апарату рай-держадміністрації

1.18

Проводити роботу для забезпечення зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і  представників юридич-них осіб з держслужб-бовцями, зокрема, шля-хом застосування систе-ми документообігу та електронного цифрового підпису

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки

Про-тягом року

Управління, відділи, інші структурні підрозділи  райдержадмі-ністрації, при-четні до видачі дозвільних до-кументів

1.19

Сприяти престижності статусу державного службовця, приймаючи на службу та просува-ючи по службі  працівників винятково за критеріями професіона-лізму, компетентності, наявності управлінсько-го досвіду, удосконалю-вати механізм  відбору і призначення службовців

Антикорупційна  стратегія  на 2014-2017 роки”

Про-тягом року

Управління, відділи, інші структурні підрозділи  райдержадмі-ністрації

1.20

Постійно підтримувати зв`язки та ефективну співпрацю з громадсь-кістю щодо виявлення та повідомлення про факти корупційних правопо-рушень в районі

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки

Про-тягом року

Сектор з пи-тань внутріш-ньої політики та зв»язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

1.21

Забезпечувати доступ громадськості для оз-найомлення з проектами нормативно-правових актів райдержадміністра-ції, розміщуючи їх на веб-сторінці районної державної адміністрації

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки

Про-тягом року

Юридичний сектор райдержадміністра-ції

ІІ. Превентивні антикорупційні заходи

2.1

Удосконалювати існуючі та працювати над ство-ренням нових додатко-вих внутрішніх механіз-мів контролю, що сприя-тимуть запобіганню та  виявленню корупційних правопорушень

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки.

Про-тягом

року

Сектор взаємо-дії з правоохо-ронними орга-нами, оборон-ної та мобіліза-ційної роботи апарату рай-держадміністра-ції, управлін-ня, відділи, інші структур-ні підрозділи  райдержадмі-ністрації

2.2

Забезпечувати постійний доступ громадськості до наявної в органах вико-навчої влади інформації щодо організації та практичного виконання антикорупційних заходів

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки.

Про-тягом

року

Управління, відділи, інші структурні підрозділи  райдержадмі-ністрації

ІІІ. Здійснення контролю за цільовим використанням

бюджетних коштів та державного майна

3.1

Розглядати на колегіях і службових нарадах пи-тання щодо  поперед-ження правопорушень і зловживань у бюджетній сфері. За результатами розгляду визначати  конкретні заходи і дору-чення, які будуть спря-мовані на усунення недо-ліків

Указ Президента України від  25 грудня 2001 року №1251/2001 „Про зміцнення  фінан-сової дисципліни та  запобігання правопорушен-ням у бюджетній сфері”

Про-тягом

року

Управління, відділи, інші структурні підрозділи  райдержадмі-ністрації

3.2

Посилити контроль за цільовим, ефективним використанням бюджет-них коштів, створенням дієвого механізму протидії правопору-шенням і зловживанням у бюджетній сфері

Указ  Президента України від  16 листопада 2000 року  № 1242/2000 „Про  додаткові заходи щодо поси-лення боротьби з корупцією, інши-ми протиправними діями в соціально-економічній сфері та  забезпечення економного витра-чання державних  коштів”  

Про-тягом

року

Управління, відділи, інші структурні підрозділи  райдержадмі-ністрації

           

 

 

 

3.3

Проводити внутрішній контроль за цільовим використанням бюджет-них коштів, дотриман-ням процедури держав-них закупівель, зако-нодавства з фінансових питань у підвідомчих структурах

Постанова Кабіне-ту Міністрів Укра-їни від 22 жовтня 2008 р.№ 943 „Про економмію бюд-жетних коштів, передбачених на утримання органів державної влади та інших державних органів”

Про-тягом

року

Управління, відділи, інші структурні підрозділи  райдержадмі-ністрації

3.4

Надавати облдержадмі-ністрації звіти щодо запобігання порушенням фінансової дисципліни у бюджетних установах і організаціях

Указ Президента України від 25 грудня 2001 року №1251/2001   „Про зміцнення фінансової дис-ципліни та запо-бігання правопо-рушенням у бюд-жетній сфері”

Двічі на рік:

до 10 липня 2016 року,

до 10 січня

2017 року

Фінансове управління райдержадмі-ністрації

ІУ.Підвищення рівня правової освіти з питань попередження

та профілактики корупційних проявів

4.1

Включати до навчальних програм з питань запо-бігання і протидії коруп-ції для державних служ-бовців та посадових осіб органів місцевого само-врядування ґрунтовне вивчення  антикоруп-ційного законодавства

Розпорядження Кабінету Мініст-рів України від 6 липня 2011 року № 642-р „Про підвищення квалі-фікації державних службовців та по-садових осіб міс-цевого самовря-дування»

Про-тягом року

Відділ організа-ційно-кадрової роботи апарату райдержадмі-ністрації

4.2

 Проводити інформацій-но-роз`яснювальну роботу, спрямовану на підвищення рівня знань населення щодо ролі інститутів громадянсь-кого суспільства в  протидії корупції

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки

Про-тягом року

Сектор з питань внутрішньої по-літики та зв»яз-ків з громадсь-кістю апарату райдержадмі-ністрації

4.3

Сприяти громадським організаціям у розробці та реалізації спільних програм у напрямку „Суспільство проти корупції”

Доручення Нацдержслужби України від 16 травня 2008 року           № 7

Про-тягом року

Сектор з питань внутрішньої по-літики та зв»яз-ків з громадсь-кістю апарату райдержадмі-ністрації

4.4

Організувати навчання з антикорупційної тема-тики начальників від-ділів  райдержадмі-ністрації, а також керівників і спеціалістів, відповідальних за робо-ту по протидії корупції в усіх структурних підрозділах районної державної адміністрації

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки

Про-тягом року

Сектор взає-модії з право-охоронними органами, обо-ронної та мобі-лізаційної ро-боти апарату райдержадмі-ністрації

               

4.5

Організувати навчання в структурних підрозділах райдержадміністрації щодо правильності за-повнення держслужбою-цями декларацій

Антикорупційна стратегія на

2014-2017 роки

Лютий-бере-зень

2016 року

Відділ організа-ційно-кадрової роботи апарату райдержадмі-ністрації

4.6

Висвітлювати правові і практичні аспекти най-більш актуальних проб-лем боротьби з коруп-цією у державі та на регіональному рівні, при проведенні єдиних днів інформування населен-ня

Закони України „Про запобігання корупції"

Про-тягом

року

Сектор з питань внутрішньої по-літики та зв»яз-ків з громадсь-кістю апарату райдержадмі-ністрації

4.7

Формувати у державних службовців усвідомлен-ня важливості і  відпо-відальності державної служби, роз`яснювати їм  правову відповідаль-ність за корупційні  пра-

вопорушення,  інфор-мувати про основні  положення українського і міжнародного  законо-давства щодо протидії корупції

Антикорупційна стратегія на

2014-2017 роки

Про-тягом

року

Управління, відділи, інші структурні підрозділи  райдержадмі-ністрації

4.8

Організувати в загально-освітніх, професійно-технічних навчальних закладах району різно-планові заходи  право-виховного характеру з метою негативного ставлення молоді до  корупційних проявів

Антикорупційна стратегія на

2014-2017 роки

Про-тягом

року

Відділ освіти райдержадмі-ністрації спіль-но з Державним професійно-тех-нічним навчаль-ним закладом «Професійний аграрний ліцей»

                                                                                       

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                                                                                  В.Олєйнікова    

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

23.06.2017                                                                                            № 172

 

Про    затвердження     районної

програми     щодо    запобігання

та протидії корупції на 2017 рік

 

          Відповідно до  статей 6, 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України „Про запобігання корупції”, Закону України „Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки”, Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.02.2017 № 110 «Про затвердження антикорупційної програми Полтавської області на 2017 рік» (із змінами) та з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією:

 

          1. Затвердити районну програму щодо запобігання та протидії корупції на 2017 рік  (далі – Програма) (додається).

          2. Структурним підрозділам райдержадміністрації розробити та затвердити внутрішні плани щодо запобігання та протидії корупції і забезпечити їх виконання.

          3. Відповідальним виконавцям Програми про проведену роботу інформувати сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації до 01 липня, 01 жовтня 2017 року та 01 лютого 2018 року для подальшого узагальнення та інформування відділ з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації до 05 липня, 05 жовтня 2017 року та 05 лютого 2018 року .

          4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Катишкова В.М.

 

 

Виконуюча обов’язки голови

районної державної

адміністрації                                                                                                                                                                         Ж.ШЕВЦОВА

 

Розпорядження розроблено сектором взаємодії з правоохоронними органами,

оборонної та мобілізаційної  роботи  апарату райдержадміністрації

 

Завідувач сектору                                                                                                                                                                   В.В.Сєргєєв          

 

Погоджено :

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                                                                                       В.Л.Олєйнікова

 

Заступник голови

райдержадміністрації                                                                                                                                                         В.М.Катишков                                        

Начальник відділу документообігу,

контролю та розгляду звернень

громадян апарату райдержадміністрації                                                                                                                              О.І. Жовтяк                            

Завідувач юридичного

сектору апарату райдержадміністрації                                                                                                                                       Я.В. Бут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Виконуюча обов’язки начальника відділу

управління персоналом та організаційної

роботи апарату райдержадміністрації                                                                                                                                Н.В.Маркова                     

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до проекту розпорядження голови райдержадміністрації

«Про затвердження районної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2017 рік»

1.     Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження.

Відповідно до статей 6, 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України „Про запобігання корупції”, Закону України „Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки”, Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.02.2017 № 110 «Про затвердження антикорупційної програми Полтавської області на 2017 рік» (із змінами).

2. Мета і  шляхи її досягнення.

Реалізація державної політики у сфері боротьби з корупцією.

3. Правові аспекти

У даній сфері  діють: Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.02.2017 № 110 «Про затвердження антикорупційної програми Полтавської області на 2017 рік».                    

4. Фінансово-економічне обґрунтування.

Дане розпорядження додаткових  фінансових надходжень не потребує.

5. Позиція заінтересованих органів

Дане розпорядження направлене на  усунення причин та умов, які сприяють злочинним  проявам та корупції.

6. Регіональний аспект.

Виконання Законів України  «Про місцеві державні адміністрації», «Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.02.2017 № 110 «Про затвердження антикорупційної програми Полтавської області на 2017 рік».                         

7. Громадське обговорення.

Громадського обговорення не потребує.

8. Прогноз результатів.

Прийняття розпорядження сприятиме  плановому  усуненню причин та умов, які сприяють злочинним  проявам та корупції.

 

Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними 

органами, оборонної та мобілізаційної роботи

апарату райдержадміністрації                                                                                                                                                  В.Сєргєєв

 

 

ДОВІДКА

до проекту розпорядження голови райдержадміністрації

«Про затвердження районної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2017 рік»

 

Проект розпорядження розроблено сектором  мобілізаційної роботи  апарату райдержадміністрації  на виконання  статей 6, 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України „Про запобігання корупції”, Закону України „Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки”, Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.02.2017 № 110 «Про затвердження антикорупційної програми Полтавської області на 2017 рік» (із змінами)

 

та погоджено

без зауважень:

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                                                                                       В.Л.Олєйнікова

 

Заступник голови райдержадміністрації                                                                                                                            В.М.Катишков                                                                                     

Начальник відділу документообігу,

контролю та розгляду звернень

громадян апарату райдержадміністрації                                                                                                                              О.І. Жовтяк           

Завідувач юридичного сектору апарату райдержадміністрації                                                                                                  Я.В. Бут

 

Виконуюча обов’язки начальника відділу

управління персоналом та організаційної

роботи апарату райдержадміністрації                                                                                                                                Н.В.Маркова

 

Завідувач сектору  взаємодії з

правоохоронними органами ,

оборонної та мобілізаційної роботи

апарату  райдержадміністрації                                                                                                                                              В.В.Сєргєєв

 

Додаток 1

до районної програми щодо

запобігання та протидії

корупції на 2017 рік

 

Ідентифіковані корупційні ризики

 

№ Ризик

Проаналізова ні функції, завдання органу влади

Ідентифікований корупційний ризик

Існуючі заходи контролю

Опис корупційного ризику

1

2

3

4

5

Ризик 1

Управління персоналом, добір кадрів

Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб

Законодавством регламентовано процес конкурсного відбору

Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень

Ризик 2

Управління персоналом, добір кадрів

Неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів

Законодавством регламентовано процес конкурсного відбору

Не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення

Ризик 3

Організація роботи із запобігання та виявлення корупції, впровадження ефективної системи внесення повідомлень про корупцію

Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів

Заборона розголошувати інформацію про викривачів встановлена законодавством

Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар`єри, життю особи чи близьким)

 

 

2

Ризик 4

Забезпечення інвалідів автомобілями

Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння видачі автомобіля близьким їм особам,

неповідомлення посадовою особою про конфлікт інтересів

Законодавством визначено чіткий порядок видачі автомобілів інвалідам.

Автомобілі видаються в порядку черговості

Неповідомлення посадовою особою про наявний конфлікт інтересів може призвести до надання переваг у

забезпеченні авто-мобілем: надання автомобіля поза чергою або відмова у його наданні

Ризик 5

Здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти

Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння укладенню договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг, конфлік інтересів при виборі контрагента. Документи при здійсненні державних закупівель можуть містити неточні дані

Існують аудиторські перевірки, збір інформації контролюючими органами про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, моніторинг здійснених виплат згідно з договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти. Закупівлі товарів, робіт та послуг проводяться через електронну систему державних закупівель ProZorro

При здійсненні процедури закупівель товарів, робіт і послуг на незначні суми відсутній порядок вибору контрагента. Вимога занадто великого за обсягом переліку документів вимагає витрачення учасником значного часу та багатьох прямих контактів з різними установами. Це створює можливість для неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем для прискорення одержання документів в цих установах. При такому великому обсязі документів є велика вірогідність помилок зі сторони учасників, що може породжувати корупційні правопорушення в самій установі на етапі перевірки тендерних пропозицій та документів

 

3

Ризик 6

 

Адміністративні послуги

Відсутність можливості дистанційної подачі документів для отримання адміністративної послуги

Повна перевірка наданих матеріалів

Існує велика вірогідність помилок зі сторони заявників, що може породжувати корупційні правопорушення.

Ризик 7

Прийом документів на участь у конкурсі для отримання коштів місцевого та державного бюджету за програмами підтримки АПК району

Відмова у виділенні коштів місцевого та державного бюджету за програмами підтримки АПК району, або виділення коштів поза чергою

Ведення журналу реєстрації заявок на участь у конкурсі

Можливість виділення коштів поза чергою або відмова у видачі коштів з місцевого та державного бюджету за програмами підтримки АПК району

Ризик 8

Зовнішній ризик

У статті 40 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” не встановлено порядок отримання пайової участі від будівництва об`єктів за межами населених пунктів

Інформація щодо договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту та його виконання зазначається у декларації про готовність об`єкта до експлуатації або в акті готовності об`єкта до експлуатації

Можливості неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем з метою отримання чи, навпаки, звільнення від внесення пайової участі на розвиток інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту від об`єктів будівництва за межами населених пунктів за особистими домовленостями

Ризик 9

Підготовка розпоряджень із земельних питань

При підготовці розпоряджень із землевпорядних питаннь існує можливість контакту з замовником, що може повести за собою тиск однієї із сторін щодо прийняття рішення

Встановлений контроль терміну виконання

Можливості неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем при розгляді документів для підготовки розпорядження

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                                                                                          В.Олєйнікова

 

 

Додаток 2

до районної програми щодо

запобігання та протидії

корупції на 2017 рік

 

Оформлення ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

 

Опис корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

1

2

3

Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень

Не зазначення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів прийняття рішення

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти райдержадміністрації

Не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення

Відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти райдержадміністрації

Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар`єри, життю особи чи близьким)

Не встановлення обмеження доступу посадових осіб органу влади до інформації про викривачів, не захищеність каналів отримання інформації

Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу, людські жертви

Неповідомлення посадовою особою про наявний конфлікт інтересів може призвести до надання переваг у забезпеченні автомобілем: надання автомобіля поза чергою або відмова у його наданні

Наявність приватного інтересу, відсутність вільного доступу до черги у зв’язку із неможливістю надання її загалу через наявність персональних даних

Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти райдержадміністрації

 

 

2

 

При здійсненні процедури закупівель товарів, робіт і послуг на незначні суми відсутній порядок вибору контрагента. Вимога занадто великого за обсягом переліку документів вимагає витрачання учасником значного часу та багатьох прямих контактів з різними установами. Це створює можливість для одержання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем з метою прискорення одержання документів в цих установах. При такому великому обсязі документів є велика вірогідність помилок зі сторони учасників, що може породжувати корупційні правопорушення в самій установі на етапі перевірки тендерних пропозицій та документів

Відсутність чіткого порядку визначення особи, у якої здійснюватиметься закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти без проведення тендерів та електронної системи державних закупівель ProZorro. Можливість надання переваги тим чи іншим контрагентам. Дані , що містяться у документах, які подаються при здійсненні державних закупівель, важко перевірити наявними ресурсами

Можливі фінансові втрати, притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти райдержадміністрації

Не знання заявниками переліку необхідних документів, які необхідно надати для отримання відповідної адміністративної послуги.

Це створює можливості для одержання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем з метою прискорення одержання адміністративної послуги. Існує велика вірогідність помилок зі сторони заявників, що може породжувати корупційні правопорушення чи правопорушення пов`язані з корупцією, в самій установі на етапі перевірки документів

 

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Кобеляцької райдержадміністрації

 

Можливі фінансові втрати, притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти райдержадміністрації

Можливість виділення коштів поза чергою або відмова у відділенні після проведення конкурсу для

Відсутність у публічному доступі реєстру поданих заявок на отримання коштів

 

Судові процеси, втрата репутації

3

отримання коштів з місцевого та державного бюджету за програмами підтримки АПК району

 

 

Можливості одержання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем з метою отримання чи, навпаки, звільнення від внесення пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту від об`єктів будівництва за межами населених пунктів за особистими домовленостями

Відсутність підстав для отримання органами місцевого самоврядування визначеної суми (%) пайової участі на розвиток інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту від розміщення об`єктів будівництва за межами населених пунктів

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

Можливості одержання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем при розгляді документів для підготовки розпоряджень із земельних питаннь

Можливість особистих контактів

Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

           

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                                                                                          В.Олєйнікова

 

 

                                                                                                                                               Додаток 3

 

                                                                                                                                               до районної програми щодо

                                                                                                                                               запобігання та протидії

                                                                                                                                               корупції на 2017 рік

 

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

 

Корупційний

ризик

Пріори-тетність

коруп-

ційного

ризику

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадь-ження заходів

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб

середня

Детальне документування рішення конкурсної комісії. Проведення періодичних тренінгів, семінарів серед посадових осіб із спеціального законодавства та відповідальності за порушення цього законодавства. Зобов`язати членів конкурсної комісії письмово повідомляти про випадки впливу на них з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьким їм осіб

Шипко О.Ю. (Відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації)

Дацко А.І. (Фінансове управління  райдержадміністрації)

Петренко З.І.

(Управління соціального захисту населення  райдержадміністрації)

 

 

 

Протягом року

Не потребує

Більш відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду.

 

 

 

 

2

Неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів

середня

Розроблення пам`ятки для членів комісії про відповідальність їх у разі виявлення конфлікту інтересів між членом конкурсної комісії та кандидатом

Шипко О.Ю. (Відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації)

Дацко А.І. (Фінансове управління  райдержадміністрації)

Петренко З.І.

(Управління соціального захисту населення  райдержадміністрації)

 

до кінця ІІІ кварталу 2017 року

Не потребує

Члени конкурсної комісії в письмовій формі повідомляють про відсутність у них конфлікту інтересів та підтверджують це своїм підписом, що дає змогу зменшити даний риск.

Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів

висока

Запровадження та належне функціонування механізму для здійснення повідомлень про корупцію у сфері діяльності органу влади

Дацко А.І. (Фінансове управління  райдержадміністрації)

Петренко З.І.

(Управління соціального захисту населення  райдержадміністрації)

Сєргєєв В.В. (Сектор взаємодії з правоохо-ронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

до кінця ІІІ кварталу 2017 року

Не потребує

Дозволить вияви ти людські чинники, що сприяють вчиненню корупційних право порушень, які неможливо ідентифікувати іншим способом

Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння видачі автомобіля

висока

Проведення періодичних тренінгів, семінарів серед посадових осіб із спеціального законодавства та відповідальності за

Петренко З.І.

(Управління соціального захисту населення  райдержадміністрації)

 

Протягом року

Не потребує

Недопущення випадків незаконної видачі автомобіля

                 

 

 

 

3

близьким їм особам, непові-домлення посадо-вою особою про конфлікт інтересів

 

Порушення цього законо-давства. Встановлення персональної відповідаль-ності за неналежне виконан-ня обов’язків

 

 

 

 

Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння укладення дого-ворів про закупів-лю товарів, робіт і послуг, конф-лікт інтересів при виборі контр-агента. Документи при здійсненні дер-жавних заку-півель можуть містити неточні дані

висока

Розробити та затвердити порядок здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі не перевищує 200 тисяч гривень, який передбачатиме також ефективні механізми запобігання конфлікту інтересів та його врегулювання під час здійснення відповідних закупівель

 

Коваль Н.М.

(Відділ освіти  райдержадміністрації)

Попп Т.А. (Відділ фінан-сово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації)

Петренко З.І.

(Управління соціального захисту населення  райдержадміністрації)

 

 

 

 

 

До 30 червня 2017 року

Не потребує

Зменшення помилок зі сторони заявників, що сприяє усуненню перед умов для нанесення шкоди.

Адміністративні послуги

середня

Оприлюднення на веб-сайті райдержадміністрації та на інформаційних стендах переліку адміністративних (інформаційні та техно-логічні картки) послуг органів виконавчої влади, які надаються через відділ надання адміністративних послуг  Кобеляцької районної державної адміністрації

Ломаков О.С.

(Відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації)

До 30 червня 2017 року

Не потребує

Зменшення помилок зі сторони  заявників при збиранні необхідних документів для отримання адміністративної послуги

 

 

4

Відмова у виділенні коштів місцевого та державного бюджету за програмами підтримки АПК району або виділення коштів поза чергою

середня

Оприлюднення на веб-сторінці  райдержадмінстврації інформації щодо черговості подачі заявок на участь у конкурсі для отримання коштів

Чердак Т.А.

(Відділ агропромислового розвитку  райдержадміністрації)

Перед кожним проведенням конкурсу у 2017 році

Не потребує

Попередження дій щодо виділення коштів поза чергою або в її незаконній відмові

При підготовці розпоряджень по землевпорядним питанням існує можливість кон-такту з замовни-ком, що може повести за собою тиск однієї із сто-рін щодо прий-няття рішення

висока

Унеможливлення особистого контакту між замовником і розробником проекту розпорядження

Бут Я.В.

(Юридичний сектор апарату райдержадміністрації)

 

Чердак Т.А.

(Відділ агропромислового розвитку  райдержадміністрації)

До 01 вересня 2017 року

Не потребує

При відсутності особистого кон-такту з замов-ником унемож-ливлюється отримання неправомірної вигод и посадовою особою

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                                                                                          В.Олєйнікова

 

                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             Розпорядження голови

                                                                             Кобеляцької районної

                                                                                 державної адміністрації

23.06.2017 № 172

 

Районна програма

щодо запобігання та протидії корупції на 2017 рік

 

Районна програма щодо запобігання та протидії корупції на 2017 рік (далі Програма) розроблена відповідно до статей 6, 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки», Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.02.2017 року     № 110 «Про затвердження антикорупційної програми Полтавської області на 2017 рік» (із змінами). 

 

Метою Програми є: 

впровадження комплексної системи заходів щодо запобігання і протидії корупції в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації; 

планування та координація діяльності апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації в процесі реалізації антикорупційної реформи;

здійснення правових, соціально-економічних, організаційно- управлінських і практичних заходів, спрямованих на ефективне запобігання корупції. 

Дія Програми поширюється на всіх державних службовців апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, а також інших працівників, які не є державними службовцями та перебувають у трудових відносинах з райдержадміністрацією. Виконання розділів Програми є обов`язковими для апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації (далі – виконавці) відповідно до їх повноважень.

 

І. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання

та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної  антикорупційної програми

Відповідно до Закону України ,,Про запобігання корупції” (далі - Закон) та з метою реалізації державної політики з питань запобігання корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють проявам корупції та іншим неправомірним діянням райдержадміністрацією проводяться антикорупційні заходи, а саме:

1. Впровадження системного підходу до запобігання корупції на основі результатів аналізу корупційних ризиків.

1.1. Забезпечити затвердження антикорупційної програми в райдержадміністрації, здійснювати моніторинг її виконання.

1.2. Забезпечити розроблення та затвердження внутрішніх планів щодо запобігання та протидії корупції в структурних підрозділах райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району.

1.3. Здійснювати періодичний розгляд питань про стан виконання антикорупційного законодавства та ефективність реалізації заходів, спрямованих на протидію корупції на засіданнях колегій, нарадах в райдержадміністрації.

2. Створення ефективної системи фінансового контролю.

2.1. Забезпечити доведення до суб`єктів декларування інформації про етапи системи подання електронних декларацій                             осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та застосування окремих положень Закону  стосовно               заходів фінансового контролю.

2.2. Проводити моніторинг е-декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині ЄДРДО на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Агентство).

2.3. Своєчасно інформувати Агентство про неподання або несвоєчасне подання декларацій суб`єктом декларування.

2.4. Забезпечити інформування Агентства про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, а також про суттєві зміни у майновому стані суб`єкта декларування.

3. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

3.1. Встановити ефективний контроль за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів.

3.2. Вжити заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприятливих умов для вчинення корупційних правопорушень діяльності райдержадміністрації, сприяти їх усуненню відповідно до Закону.

3.3. Забезпечити проведення моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів на основі результатів аналізу корупційних ризиків, та статистичних даних про притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні.

4. Впровадження превентивних заходів щодо запобігання корупції.

4.1. Проводити аналіз розпорядчих актів з метою відповідності їх до вимог Закону. 

4.2. Встановити ефективний контроль за дотриманням вимог Закону щодо заборони на одержання від фізичних, юридичних                      осіб безоплатно грошових коштів або іншого майна, нематеріальних активів, майнових переваг, пільг чи послуг, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України.

4.3. Забезпечити, за участю громадськості, вжиття заходів щодо виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності райдержадміністрації. 

5. Здійснювати ефективну роботу з аналізу  звернень громадян на предмет зловживань службовим становищем, запобігання корупційним та економічним правопорушенням.

6.  Забезпечити функціонування спеціальних телефонних ліній, офіційних веб-сайтів, засобів електронного зв`язку з використанням можливостей для внесення громадянами повідомлень про корупцію і механізми збереження анонімності заявника та його захисту від переслідування.

7. Створення прозорої системи по добору кадрів та забезпечення прозорості діяльності райдержадміністрації.

7.1. Забезпечити якісний добір та розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також їх об`єктивної атестації, щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов`язків і завдань. Проведення ефективних заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

7.2. Забезпечити дотримання загальних правил етичної поведінки державних службовців у т.ч. щодо політичної нейтральності, неупередженості, компетентності та ефективності.

7.3. Забезпечити функціонування, ведення та своєчасне оновлення веб - сторінок, а також доступ громадськості для ознайомлення та обговорення районних програм та проектів нормативно-правових актів шляхом їх розміщення на офіційному сайті. 

7.4. Продовжити практику попереднього громадського обговорення суспільно важливих питань.

7.5. Забезпечити оприлюднення (публікацію) інформації про місцеві бюджети та квартальних звітів про їх виконання. 

 

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності органу влади,  причин, що їх породжують та умови, що їм сприяють

Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 28.02.2017 № 42 «Про проведення оцінки корупційних ризиків в районній державній адміністрації» в період з 01 березня по 01 квітня 2017 року проводилась оцінка корупційних ризиків в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації. 

Ідентифікація корупційних ризиків проводилась посадовими особами апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, на які покладено виконання завдань з питань запобігання та протидії корупції згідно з їх посадовими інструкціями, шляхом вивчення та аналізу положень про апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації, посадових інструкцій працівників даних підрозділів, інших нормативно-правових актів. Інформація про визначення об`єктів оцінки корупційних ризиків в райдержадміністрації відображена в робочому плані оцінки корупційних ризиків. Шляхом дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища об`єктів оцінки корупційних ризиків визначено найбільш вразливі до ризиків сфери їх діяльності, функції та завдання. При вивченні та аналізу нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів об`єктів оцінки корупційних ризиків було визначено корупційні ризики (додаток 1).

Оцінка корупційних ризиків проводилась відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848. 

Шляхом дослідження ідентифікованих корупційних ризиків та їх оцінки, визначені чинники, які можуть впливати на появу цих корупційних ризиків, а також можливі наслідки корупційного правопорушення, або правопорушення пов`язаного з корупцією (додаток 2).

 

ІІІ. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків осіб, відповідальних за їх виконання,  строки та необхідні ресурси

За результатами здійсненої оцінки корупційних ризиків удіяльності райдержадміністрації визначені заходи, щодо усунення корупційних ризиків, які спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов виникнення корупційних ризиків. Ці заходи                    викладено у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 3).

  

IV. Навчання та заходи з поширення інформації  щодо програм антикорупційного спрямування

1. Проведення тренінгів для працівників апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації з питань дотримання вимог Закону.

2. Забезпечити участь державних службовців райдержадміністрації в навчанні з питань запобігання корупції в Полтавському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій відповідно до затвердженого розпорядження голови облдержадміністрації плану-графіка.

3. Забезпечити щорічну перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців райдержадміністрації,  які здійснюють організацію та контроль за дотриманням антикорупційного законодавства України. 

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки  виконання  та періодичного перегляду програм

 1. Координація та контроль виконання Програми здійснюється головою районної державної адміністрації.

2. Поточний моніторинг виконання Програми здійснюється сектором взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації.

3.  Виконавці Програми до 01 липня, 01 жовтня 2017 року та 01 лютого 2018 року інформують про виконання відповідних заходів Програми сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації.

4. Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації:

 — здійснює аналіз статистичних даних у сфері боротьби з корупцією; 

 —забезпечує узагальнення наданих виконавцями Програми інформацій; 

 — до 05 липня, 05 жовтня 2017 року та 05 лютого 2018 року інформує відділ з питань запобігання та протидії корупції, заємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації про стан виконання Програми.

5. За результатами оцінки виконання Програми та у разі внесеннязмін та доповнень до чинного антикорупційного законодавства України голові районної державної адміністрації вносяться пропозиції щодо перегляду Програми та затвердження її у новій редакції.

VI. Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним  та пов`язаним з корупцією правопорушенням заходи.

1. Проводити у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах району антикорупційну інформаційно-просвітницьку роботу, у тому числі у формі зустрічей з працівниками спеціально-уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції, представниками громадських правозахисних організацій, з метою формування в учнів, студентів та їх батьків нетерпимого ставлення до проявів корупції, проводити моніторинги педагогічної та батьківської думки щодо корупційних проявів у цій сфері. 

2. Сприяти висвітленню в ЗМІ інформації про роботу державних органів у сфері запобігання корупції, виконання районної програми щодо запобігання та протидії корупції у 2017 році.

3. Забезпечити дотримання законодавства у сфері земельних відносин посадовими особами місцевих органів виконавчої влади.

4. Забезпечити прозорість процедур закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти.

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                                                                                          В.Олєйнікова

 

 

Наверх ↑