Служба у справах дітей

Версія для друкуВерсія для друку

Начальник : Бондаренко Альона Олександрівна

Адреса: 39200, м. Кобеляки, вул. Касьяна,26

Телефон: 3-14-08

Ел.адреса: kob-slnepov@ukr.net

 

Основними завданнями служби є:

      1) реалізація на території району державної  політики  з питань   соціального   захисту    дітей,    запобігання    дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

     2) розроблення і здійснення  самостійно  або  разом  з  іншими структур-ними підрозділами  виконавчої  влади,  органами  місцевого самоврядування,
підприємствами,  установами та організаціями усіх форм власності, громадсь-кими організаціями заходів  щодо  захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

    3) координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм  власності  у  вирішенні  питань соціального захисту дітей та організації  роботи  із запобігання  дитячій  бездоглядності   та безпритульності;

    4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над  дітьми,  їх  усиновлення,  влаштування  в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

   5) здійснення контролю  за умовами утримання і виховання дітей у закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  спе-ціальних  установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

   6) ведення державної статистики щодо дітей;

   7) ведення обліку  дітей,  які  опинилися  у  складних  життєвих обставинах,   дітей-сиріт   та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування, усиновлю-них,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків   сімейного  типу  та  соціально-реабілітаційних  центрів (дитячих містечок);

   8) надання органам   виконавчої   влади,    органам    місцевого самовряду-вання, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, гро-мадським  організаціям,  громадянам  практичної  та методичної  допомоги,  консультацій  з  питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню діть-ми правопорушень;

   9) сприяє влаштуванню дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  під  опіку,  піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

  10) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, орга-нізація  дослідження  стану  соціального  захисту дітей,  запобігання  дитячій  бездоглядності  та  безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

   11) визначення пріоритетних  напрямів  поліпшення  на відповідній
території  становища  дітей,  їх  соціального  захисту,   сприяння
фізичному,  духовному та інтелектуальному розвиткові,  запобігання
дитячій  бездоглядності  та   безпритульності,   вчиненню   дітьми
правопорушень.

         У сфері запобігання дитячій бездоглядності:

   1) реалізує на відповідній території державну політику з питань  захисту прав дітей, запобігання дитячій бездоглядності та правопорушень серед них;

  2) визначає пріоритетні напрямки поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяє фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові;

  3) організовує разом з іншими структурними підрозділами державної адміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо захисту прав та інтересів дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність, запобігання правопорушень серед них;

  4) разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

 

У сфері захисту прав та інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування:

     1) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

    2) сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, умови проживання в яких наближені до родинних;

    3) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у біологічні сім'ї, сім`ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

    4) складає акт обстеження житлово-побутових умов потенційного усиновителя, опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів;

     5) готує звіт про умови проживання, стан здоров`я, виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, у сім'ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників та повернення в біологічні сім`ї;

    6) здійснює місцевий облік дітей, які можуть бути усиновленими;

    7) забезпечує ведення Єдиного електронного банку даних про дітей, позбавлених батьківського піклування і сім`ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах в Єдиній інформаційно-аналітичній системі “Діти”;

     8) веде облік кандидатів в усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники;

       9) веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які можуть бути усиновлені, усиновлених дітей, дітей влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, в сім`ї опікунів, піклувальників та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

     10) надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення для знайомства з дитиною та з метою налагодження психологічного контакту;

     11) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

      12) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

       13) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

 

 

 

Наверх ↑