Правила внутрішнього трудового та службового порядку апарату

Версія для друкуВерсія для друку

Правила 

внутрішнього трудового та службового розпорядку апарату та структурних підрозділів (крім структурних підрозділів

зі статусом юридичних осіб публічного права)

Кобеляцької районної державної адміністрації

 

Затверджені загальними зборами керівних працівників, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу», державних службовців та працівників, які виконують функції з обслуговування апарату та структурних підрозділів (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права) Кобеляцької райдержадміністра-ції в дистанційному режимі

 

 24 березня 2020 року

 

Розділ І. Загальні положення

 

1. Правила внутрішнього трудового та службового розпорядку апарату та структурних підрозділів (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права) Кобеляцької районної державної адміністрації (далі - Правила) визначають загальні положення щодо організації внутрішнього трудового та службового розпорядку апарату та структурних підрозділів (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права)  Кобеляцької районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрації), режим роботи, умови перебування керівних працівників, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу», державних службовців та працівників, які виконують функції з обслуговування (далі –  працівники) в райдержадміністрації та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

 

2. Трудова та службова дисципліна в райдержадміністрації ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання працівниками райдержадмі-ністрації своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

 

3. Правила затверджено загальними зборами працівників райдержадміністрації (в дистанційному режимі).

 

4. Правила доводяться до відома всіх працівників райдержадміністрації під підпис.

 

Розділ ІІ. Загальні правила етичної поведінки в райдержадміністрації.

 

1. Працівники райдержадміністрації повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

 

2. Працівники райдержадміністрації у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

 

3. Працівники райдержадміністрації повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпусти-мими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

 

4. Працівники райдержадміністрації під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

Розділ ІІІ. Робочий час і час відпочинку працівників райдержадміністрації

 

1. Тривалість робочого часу працівників райдержадміністрації становить 40 годин на тиждень.

 

2. У райдержадміністрації встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особли-востями роботи у райдержадміністрації, може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

 

3. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для працівників райдержадміністрації з урахуванням режиму роботи райдержадміністрації. Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 1 годину, з 12.00  до 13.00 години. Перерва не включається в робочий час, і державні службовці та інші працівники райдержадміністрації можуть використовувати її на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

 

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

 

5. Організація обліку робочого часу працівників у Кобеляцькій райдерж-адміністрації покладається на керівників структурних підрозділів. Облік робочого часу ведеться у кожному структурному підрозділі та подається до служби управління персоналом державного органу у формі табеля обліку робочого часу.

 

6. Вихід працівника райдержадміністрації за межі адміністративної будівлі райдержадміністрації у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

 

7. За ініціативою працівника і згодою його безпосереднього керівника та керівника апарату такий працівник може виконувати завдання за посадою за межами  адміністративної будівлі райдержадміністрації. Для цього працівник повинен погодити у письмовій формі, зокрема засобами телекомунікаційного зв'язку, перелік відповідних завдань та строки їх виконання з безпосереднім керівником та керівником апарату.

Для працівника обсяг завдань за  посадою за межами адміністративної будівлі повинен визначатись з урахуванням тривалості робочого часу.

За межами адміністративної будівлі державного органу можуть виконуватися завдання, якщо їх якісне, ефективне та результативне виконання не потребує:

використання інформації з обмеженим доступом;

доступу до комп'ютерного, телекомунікаційного та програмного забезпечення, яке функціонує лише у межах приміщення державного органу;

обов'язкового перебування в приміщенні райдержадміністрації (залучення інших працівників райдержадміністрації, проведення консультацій, нарад тощо).

У разі необхідності в райдержадміністрації можуть бути визначені додаткові умови виконання працівниками завдань за посадою за межами адміністративної будівлі райдержадміністрації залежно від особливостей реалізації функцій і завдань райдержадміністрації.

Час виконання працівником завдань за посадою за межами  адміністративної будівлі державного органу обліковується як робочий час.

 

Розділ ІV. Порядок повідомлення працівниками райдержадміністрації про свою відсутність

 

1. Працівник райдержадміністрації повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

 

2. У разі недотримання працівником райдержадміністрації вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність працівника райдержадміністрації на робочому місці.

 

3. У разі ненадання працівником райдержадміністрації доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату райдержадміністрації щодо причин своєї відсутності.

 

4. Вимоги цього розділу не застосовуються до працівників під час виконання ними завдань за посадою за межами адміністративної будівлі райдержадміністрації.

 

Розділ V. Перебування працівника райдержадміністрації у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

1. Для виконання невідкладних завдань працівник райдержадміністрації може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за розпорядженням голови райдержадміністрації (наказом керівника апарату райдержадміністрації), про що повідомляється профком, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного працівника райдержадміністрації не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 

2. Голова райдержадміністрації (керівник апарату райдержадміністрації) за потреби може залучати працівників райдержадміністрації до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування працівника райдержадміністрації після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється службою управління персоналом райдержадміністрації і затверджується головою райдержадміністрації (керівником апарату райдержадміністрації) за погодженням з профкомом.

                                                                                 

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний працівник райдержадміністрації, його посада, місце, дата та строк чергування.

 

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні працівника райдержадміністрації, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається службою управління персоналом райдержадміністрації голові райдержадміністрації (керівнику апарату райдержадміністрації)  для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

 

5. У разі залучення працівника райдержадміністрації до роботи понад установлену тривалість робочого дня у райдержадміністрації запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) працівникам райдержадміністрації надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавств-вом про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами працівників райдержадміністрації.

Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок  і  жінок,  які  мають  дітей  віком до трьох років. Жінки, які мають дітей

віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

Розділ VІ. Порядок доведення до відома працівника райдержадміністрації нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових  питань   доводяться  до  відома  працівників райдержадміністрації шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис працівника райдержадміністрації (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

 

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома працівників райдержадміністрації шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті райдержадміністрації.

 

Розділ VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 

1. Голова райдержадміністрації зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці. Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку головою райдержадміністрації покладені відповідні функції в райдержадміністрації.

 

2. Працівники райдержадміністрації повинні дотримуватись інструкцій та правил з охорони праці (техніки безпеки), виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

 

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівниками райдержадміністрації, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

 

4. За стан пожежної безпеки, охорони праці відповідає голова райдержадміністрації та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок. За дотримання інструкцій та правил з охорони праці (техніки безпеки), виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки відповідає кожний працівник райдержадміністрації у своєму службовому приміщенні.

 

 

Розділ VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем та іншим працівником райдержадміністрації

 

 

1. Державний службовець райдержадміністрації зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення у райдержадміністрації особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

 

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою райдержадміністрації, керівником служби управління персоналом райдержадміністрації та державним службовцем, який звільняється (переводиться).

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

 

Розділ ІХ. Прикінцеві положення

 

1. Недотримання вимог Правил є підставою для притягнення працівника райдержадміністрації до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

2. Питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішуються керівником апарату, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з профспілковим комітетом профспілкової організації працівників Кобеляцької райдержадміністрації.

 

 

Голова Кобеляцької районної державної адміністрації

 

Голова профспілкового комітету

профспілкової організації працівників Кобеляцької райдержадміністрації

 

__________ Дмитро СИРОВАТКА

 

 

_________Олександр ШИПКО

 

 

 

                                     

Наверх ↑