Правила внутрішнього трудового та службового порядку апарату

Версія для друкуВерсія для друку

Затверджено

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 7.06.2016 №91-ОС

 

Правила 
внутрішнього трудового та службового розпорядку Кобеляцької районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

 

1. Правила внутрішнього трудового та службового розпорядку Кобеляцької районної державної адміністрації (далі - Правила) визначають загальні положення щодо організації внутрішнього трудового та службового розпорядку Кобеляцької районної державної адміністрації (далі – райдержадмі-ністрації), режим роботи, умови перебування державних службовців та працівників, які виконують функції з обслуговування, патронатної служби (далі – інші працівники райдержадміністрації) в органі державної влади та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

 

2. Трудова та службова дисципліна в райдержадміністрації ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державними службовцями та іншими працівниками своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

 

3. Правила затверджено загальними зборами державних службовців та інших працівників райдержадміністрації.

 

4. Правила доводяться до відома всіх державних службовців та інших працівників райдержадміністрації під підпис.

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в райдержадміністрації

 

1. Державні службовці та інші працівники райдержадміністрації повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

 

2. Державні службовці та інші працівники райдержадміністрації у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

 

3. Державні службовці та інші працівники райдержадміністрації повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

 

4. Державні службовці та інші працівники райдержадміністрації під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державних службовців та інших працівників райдержадміністрації

 

1. Тривалість робочого часу державних службовців та інших працівників райдержадміністрації становить 40 годин на тиждень.

2. У райдержадміністрації встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особли-востями роботи у райдержадміністрації (її структурному підрозділі), може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

3. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державних службовців та інших працівників райдержадміністрації з урахуванням режиму роботи райдержадміністрації. Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 1 годину, з 12.00  до 13.00 години. Перерва не включається в робочий час, і державні службовці та інші працівники райдержадміністрації можуть використовувати її на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

5. Облік робочого часу у райдержадміністрації здійснюється у відповідному табелі робочого часу.

6. Вихід державного службовця або іншого працівника райдержадмі-ністрації за межі адміністративної будівлі райдержадміністрації у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

 

ІV. Порядок повідомлення державними службовцями та іншими працівниками райдержадміністрації про свою відсутність

 

1. Державний службовець та інший працівник райдержадміністрації повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання державним службовцем та іншим працівником райдержадміністрації вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця та іншого працівника райдержадміністрації на робочому місці.

3. У разі ненадання державним службовцем та іншим працівником райдержадміністрації доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я голови райдержадміністрації щодо причин своєї відсутності.

 

V. Перебування державного службовця та іншого працівника райдержадміністрації у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець та інший працівник райдержадміністрації може залучатись до роботи понад установлену

тривалість робочого дня за розпорядженням голови райдержадміністрації, про що повідомляється профком, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця та іншого працівника райдержадміністрації не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 

2. Голова райдержадміністрації за потреби може залучати державних службовців райдержадміністрації та інших працівників райдержадміністрації до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця та іншого працівника райдержадмі-ністрації після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється відділом управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації і затверджується головою райдержадміністрації за погодженням з профкомом.

 

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець або інший працівник райдержадмі-ністрації, його посада, місце, дата та строк чергування.

 

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця або іншого працівника райдержадміністрації, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається відділом управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації голові райдержадміністрації для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

 

5. У разі залучення державного службовця або іншого працівника райдержадміністрації до роботи понад установлену тривалість робочого дня у райдержадміністрації запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям та іншим працівникам райдержадміністрації надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців та інших працівників райдержадміністрації.

 

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця та іншого працівника райдержадміністрації нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових  питань   доводяться  до  відома  державних  службовців  та   інших

працівників райдержадміністрації шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця та іншого працівника райдержадміністрації (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

 

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державних службовців та інших працівників райдержадміністрації шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті райдержадміністрації.

 

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 

1. Голова райдержадміністрації зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці. Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку головою райдержадміністрації покладені відповідні функції в райдержадміністрації.

 

2. Державні службовці та інші працівники райдержадміністрації повинні дотримуватись інструкцій та правил з охорони праці (техніки безпеки), виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

 

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державними службовцями та іншими працівниками райдержадміністрації, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

 

4. За стан пожежної безпеки, охорони праці в цілому відповідає голова райдержадміністрації та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок. За дотримання інструкцій та правил з охорони праці (техніки безпеки), виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки відповідає кожний державний службовець та інший працівник райдержадмі-ністрації у своєму службовому приміщенні.

 

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем та іншим працівником райдержадміністрації

 

1. Державний службовець та інший працівник райдержадміністрації зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення у райдержадміністрації особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

 

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом про передачу основних засобів та товарно-матеріальних цінностей, який складається у двох

примірниках і підписується уповноваженою особою райдержадміністрації, членами постійно діючої інвентаризаційної комісії, начальником відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації та державним службовцем або іншим працівником райдержадміністрації, який звільняється або переводиться на іншу посаду.

Один примірник акта видається державному службовцю або іншому працівнику райдержадміністрації, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця або особової картки іншого працівника райдержадміністрації.

 

ІХ. Прикінцеві положення

 

1. Недотримання вимог Правил є підставою для притягнення державного службовця та іншого працівника райдержадміністрації до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

2. Питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішуються головою райдержадміністрації, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з виборним органом первинної профспілкової організації у разі її наявності.

Наверх ↑